22 förslag från regeringen för minskad bostadsbrist

Regeringen har lagt fram förslag på 22 åtgärder som ska stimulera bostadsbyggandet, öka omsättningen av bostäder och medföra att det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas bättre. Förslagen kan komma att förändra bostadsbyggandet på flera sätt, vi har sammanfattat några av de viktigaste följderna.

Statens mark och fastigheter kan komma att användas

Om det i en kommun finns mark som ägs av staten och som vore lämplig för bostadsbyggande ska kommunen enklare och snabbare kunna köpa loss denna från staten. Det kan även finnas fastigheter i de statligt ägda fastighetsbolagen som skulle kunna avyttras i syfte att användas för bostadsbyggande.

Strandskyddet kan förändras

En utredning ska tillsättas och inkomma med förslag i regelverket för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

Nivån för hur mycket trafikbuller det får vara i en bostad kan komma att höjas

Reglerna för trafikbuller vid bostadsbyggnader kan bli mer tillåtande. Boverket ges i uppdrag att analysera vilka effekter mer tillåtande riktvärden skulle kunna leda till.

Kontrollen av serietillverkade hus kan förenklas

I nuläget händer det att byggnadsnämnderna i olika kommuner kan göra olika bedömningar gällande om husens konstruktion uppfyller de tekniska kraven. Kommunerna kan komma att befrias från uppdraget att kontrollera serietillverkade bostadshus.

Översyn av Boverkets Byggregler (BBR)

Det ska göras en systematisk och grundlig översyn av bygg- och konstruktionsregler samt regler som gör det svårare, dyrare eller långsammare att bygga. Regelverket ska moderniseras och förenklas utan att äventyra hälsa och säkerhet och ett långsiktigt hållbart byggande.

Fler åtgärder kan bli bygglovbefriade

Förslag på åtgärder som kan undantas är exempelvis omfärgningar, ändring av tak- eller fasadmaterial och vinterförvaring av husvagnar och husbilar på småhustomter.

Rätten att överklaga ett bygglovsbeslut kan begränsas

Den som har haft möjlighet att yttra sig över en bygglovsansökan ska inte få överklaga beslutet om denne inte inom en viss tid skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Taket för uppskovsbeloppet kan slopas under en begränsad period

Taket kan komma att slopas för bostadsförsäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.

Privatbostadsuthyrning kan göras säkrare och enklare

Genom ett tryggare och mer rättssäkert system för såväl den som hyr ut som den som hyr kan det redan befintliga bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt och boendetillfällen inom det befintliga beståndet öka. Exakt hur detta system skulle se ut är dock en senare fråga.

Temporär lagstiftning kan införas

För att underlätta för bostadsbyggandet på kort sikt kan det kan bli aktuellt att införa temporär lagstiftning som ska gälla 3-5 år. Förutsättningarna för detta ska beredas.

Det blir intressant att se vilka resultat förändringarna kan ge om de blir genomförda. Så länge förenklade regler och processer inte medför att bostadsbyggandet sker med sämre kvalitet och bristfälliga konstruktioner, eller att människor får en avsevärt försämrad boendemiljö, så är vi på Sustend alltid positiva till utveckling och modernisering av…ja, av det mesta faktiskt. Vi följer utvecklingen med intresse!

 

Mer om regeringens förslag kan du läsa på Regeringen.se .

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64