5 sätt som träd förstör din fastighet på

Trädens rötter och yviga kronor kan leda till problem med både det ena och det andra, sådant som vi inte ser direkt men som kan leda till stora problem i längden.

Så här kan träden förstöra din fastighet

Nu är äntligen sommaren här! Den grönska vi längtat efter under hela våren har slutligen kommit. Blommor slår ut, gräset frodas och träden växer så det knakar. Tyvärr kan allt växande leda till att även andra saker börjar knaka…

Oavsett om du ska sköta om befintlig växtlighet eller planerar att plantera nytt så bör du känna till följande saker.

Detta kan träden och deras rötter ställa till med:

1. Rotsystem kan förstöra markytorna

Trädens rötter växer kraftigt under marken och sprider sig med förstörande effekt för omkringliggande markytor. Detta blir ofta resultatet när underhållet av träden är eftersatt. Trädens underhåll sker i form av beskärning med jämna mellanrum för att hålla ned både trädkronans utväxt samt rotspridningen under marken.

Rötterna orsakar sprickor och ojämnheter. Förutom att detta är osnyggt kan det leda till att regnvattnet tar vägar som det inte var avsett att göra. Dessutom kan det vara rent av farligt eftersom ojämnheterna även medför snubbelrisker och svårigheter att ta sig fram med hjälpmedel som rullator och rullstol.

2. Trädrötter kan förstöra dagvattenbrunnar och -ledningar

När träd växer nära dagvattenbrunnar och ledningar under marken finns det stor risk att rötterna förstör dagvattenledningarna. Träd och buskar har en benägenhet att söka näring i läckande ledningar. De tar sig in genom otäta skarvar, förskjutningar eller sprickor. Dagvattenbrunnar och dagvattenledningar består av betong som lätt spricker upp och förstörs av rotspridningen.

Varför spricker betongen?

21 juni 2019
Teknik & kunskap

En dagvattenbrunn eller dagvattenledning som befinner sig närmare än 7 meter ifrån ett träd ligger i riskzonen att skadas av rötter. Om avståndet är över 7 meter anses risken att rötterna tar sig in och förstör ledningar något lägre.

3. Växtlighet står ibland i vägen för utryckningsfordon och maskiner

Det är inte ovanligt att träd står även i vägen för eventuella utryckningsfordon och hemtjänst/vård, samt maskiner som krävs vid underhållsarbete. Det är därför viktigt att tänka över placeringen noga, och försöka förutse hur grenar och lövverk sprider ut sig när trädet växer sig stort.

4. Träd och växtlighet nära fasadliv och tak ger upphov till fuktproblem

Träd planteras ofta för nära fasaden på ett hus. Det märks inte så mycket när trädet är litet och trädkronan späd, men efter bara något år har trädet växt till sig så pass att det kan orsaka problem för fasad och tak. Trädkronan hindrar sol och vind från att torka bort fukten vilket medför en ökad fuktbelastning på de närliggande ytorna där alger kan börja växa.

När algerna väl fått fäste binder de ännu mer fukt och fasaden tar skada. Livslängden på tak- och fasadmaterialet minskas markant samtidigt som underhållsbehovet blir mer frekvent och kostsamt.

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap

Om man har ett träd nära fasaden gäller det också att se upp så att hängrännan inte blir igensatt av löv och kvistar, och därmed svämmar över. Vatten är fasadens största fiende, och om avvattningen inte fungerar som tänkt kan fasaden få fuktskador. Dessutom kan det bli problem med isbildning och farliga istappar vintertid. Därför bör man som fastighetsägare kontrollera hängrännorna inför varje vinter. Och gärna en gång på våren också.

5. Stora rotsystem kan orsaka sättningar

Det är faktiskt så att kraftiga rötter kan orsaka sättningar och sprickor i en byggnad på fler än ett sätt. Dels kan de krypa in under husgrunden och växa sig så kraftiga att de helt enkelt lyfter en del av byggnaden, vilket leder till sprickor.

Dels kan ett träd växa sig såpass stort att den mängd vatten det dricker sänker grundvattennivån lokalt kring trädet. När grundvattnet försvinner ur jorden blir marken porös och sättningar uppstår.

Användbara råd och tips till fastighetsägaren:

  • Undvik att använda trädarter med hög rotenergi, (starka och kraftigt växande rötter) såsom pil och poppelarter, björk och hästkastanj.
  • Använd både horisontella och vertikala rotspärrar (plast eller fiberdukar som hindrar spridningen av rötter).
  • En växtbädd med minst 10 m3 jordvolym per träd skall användas
  • Planteringsytan skall ha en genomsläpplig beläggning, alltså inte asfalt eller plattor.
  • Röröverbyggnaden (högsta punkt) på dagvattenledningar måste ligga minst 90 cm under färdig markhöjd.
  • Reparationer och utbyten av ledningar, serviser och brunnar skall kunna göras utan att skada träden. Också en viktig anledning till att hålla avstånd mellan träd och ledningar.
  • Oavsett placering på gården bör samtliga träd beskäras minst vart tredje till femte år för att undvika rotspridningen och att rötterna inte ska förstöra närliggande markytor och material. Det bästa för träden är om de beskärs under ”JAS-perioden” (juli, augusti, september).  Då har trädet fyllt på sina energireserver och återhämtar sig snabbt.
  • Plantera ny växtlighet med tillräckligt avstånd ifrån fasaden. Beskär befintlig växtlighet så att vind och sol kommer åt att torka ut fukten efter regn.
  • Om du skulle fälla ett stort träd på din mark, var lite vaksam på hur markförhållandena förändras eftersom fuktbalansen kommer rubbas när trädet inte längre tar upp vatten ifrån marken. Om trädet stått nära fasaden kan det exempelvis visa sig att dräneringen plötsligt inte fungerar lika bra som tidigare.

 

Trots att det finns en del saker att se upp med när det gäller våra älskade träd och växter får man inte glömma de positiva egenskaperna. Träd och växtlighet har ju även sina fantastiska fördelar. De hjälper till att ta hand om regnvatten och stabiliserar jorden, vilket är extra viktigt för fastighetsägare att tänka på i arbetet med att klimatanpassa sin fastighet. De ger oss syre. Och de gör miljön på gårdar och i trädgårdar oändligt mycket mer trivsam att vistas i! Så plantera på! Men gör det rätt!

Är det grannens träd som ställer till problem? Läs Bredablicks artikel om vad du får, och inte får, göra åt grannens träd.

10 viktiga klimatanpassningar alla fastighetsägare bör genomföra

26 oktober 2017
Teknik & kunskap

3 orsaker till blåsorna på din målade fasad

16 juni 2016
Teknik & kunskap