Bostadsbristen växer trots kraftigt ökat byggande

Befolkningen i Sverige har på kort tid ökat i rekordfart och förväntas fortsätta öka. Även om det är en stor möjlighet så är bostadsbristen en stor utmaning att lösa. I år anger 240 av landets 290 kommuner att de har brist på bostäder, vilket är hela 30 procent fler än förra året.

Nu rapporterar dock Boverket att även bostadsbyggandet har ökat kraftigt, och kommer fortsätta öka ordentligt under de närmsta åren. Prognosen baseras på Boverkets bostadsmarknadsenkät , som visar att kommunerna bedömer att byggprocessen för 57 000 bostäder kan påbörjas 2016, och 61 000 under 2017. Som jämförelse kan nämnas att under 2015 påbörjades preliminärt 48 600 bostäder, vilket i sig var en ökning med 25 % från året innan.

För att prognosen ska kunna slå in måste dock kapaciteten i byggsektorn dock räcka till. Det har visat sig att många entreprenörer väljer bort allmännyttigt byggande, vilket innebär att många byggnationer som kommunerna vill genomföra riskerar att fördröjas. Det verkar också finnas frågetecken kring om kommunernas kapacitet att hantera planering och bygglov är tillräcklig.

Men även om det byggs för full runt om i landet räcker det inte till. Statistiska Centralbyråns bedömning är att befolkningen kommer öka med 740 000 invånare under perioden från april i år och fram till 2020 och med totalt 1,1 miljoner invånare fram till 2025. Boverkets byggbehovsanalys visar att det behöver byggas 75 000 bostäder per år fram till 2020, vilket innebär att bostadsbyggandet inte kommer vara tillräckligt för att svara mot befolkningsökningen. Osäkerheten är emellertid stor. Siffrorna är bara prognoser och det är möjligt att befolkningsökningen istället avtar efter 2018.

Malin Alstersjö
ma@sustend.se