Boverkets Byggregler uppdateras

Nytänkande förändringar i Boverkets Byggregler möjliggör nya boendeformer

I den nybyggaranda som växt fram i bostadsbristens kölvatten har vi fått se många exempel på nytänkande. Ett exempel är Brf Viva på Guldheden i Göteborg. Byggherrar och arkitekter vänder och vrider på problem och möjliga lösningar för att komma fram till ett resultat som gör att så många som möjligt kan få ett bra boende som passar deras livssituation och ekonomi. Hittills har dock Boverkets Byggregler satt käppar i hjulet för många idéer, till nytänkarnas stora förtret. Många av reglerna som var logiska längre bak i tiden, då både behoven och önskemålen såg annorlunda ut, blir idag bara hindrande.

Men nu tänker Boverket om! Den 1 juli 2016 träder Boverkets ändringar av byggreglerna (BBR 23) i kraft. Boverket gör ändringar i flera avsnitt, men den regeländring som mest påverkar sättet vi tänker kring bostäder återfinns i avsnitt 3 om bostadsutformning.

Boverkets byggregler (BBR 23) tillåter nu smartare och billigare bostäder för ungdomar, studerande och nyanlända

Förändringarna i Boverkets byggregler ökar möjligheten att bygga enklare för att främst få fram fler små bostäder, men den största nyheten är att reglerna nu tillåter nybyggnation av bostäder med gemensamma utrymmen, som avses för annat än studentbostäder.

”Bostäder avsedda för en person får nu byggas i grupp, med gemensamma utrymmen för personhygien, daglig samvaro och matlagning.”

Bostäder avsedda för en person får nu byggas i grupp, med gemensamma utrymmen för personhygien, daglig samvaro och matlagning. Förutom att kostnaderna per bostad minskar med ca 150 000 kr, så frigörs även yta som istället kan användas till fler enpersonsbostäder i samma fastighet. Målgruppen som Boverket främst har haft i tankarna vid införandet av de nya byggreglerna är ungdomar, studerande och nyanlända.

Till skillnad från Boverkets byggregler för studentbostäder finns det i Boverkets nya avsnitt utförligare regler och strängare krav på hur boendet får planeras. De gemensamma utrymmena måste vara tillräckligt stora, ligga i nära anslutning till de enskilda bostäderna, samt inte delas av fler än 12 bostäder avsedda för en person. De ska erbjuda vad Boverket kallar ”fullgod kompensation för inskränkningar i de enskilda bostäderna”. Varje delat hygienutrymme får dessutom enbart delas av 3 bostäder avsedda för en person. De gemensamma utrymmena för daglig samvaro, matlagning eller måltider har däremot inga krav på utblick, dvs fönster, utan kan alltså placeras i mitten med de enskilda bostäderna runtom.

Så här lyder det nya avsnittet 3:227 i Boverkets Byggregler i sin helhet:

BBR 3:227 Bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen

För en grupp boende, i enskilda bostäder avsedda för en person, får de enskilda bostädernas rum för personhygien, matlagning och daglig samvaro samt utrymme för måltider, helt eller delvis, sammanföras till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska vara så stora att de i skälig utsträckning kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.

För en grupp boende, i enskilda bostäder avsedda för en person, får dessutom de enskilda bostädernas inredning och utrustning för matlagning, helt eller delvis, sammanföras till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska också vara så välutrustade att de i skälig utsträckning kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.

Gemensamma delar av bostaden för personhygien ska finnas i nära anslutning och på samma plan som de enskilda bostäderna.

Varje rum för personhygien får högst delas av tre enskilda bostäder avsedda för en person.

Gemensamma delar av bostaden för matlagning och daglig samvaro samt utrymme för måltider ska finnas i nära anslutning till de enskilda bostäderna.

Gemensamma delar av bostaden med inredning och utrustning för matlagning som ersätter motsvarande funktioner i de enskilda bostäderna får inte delas av fler än tolv enskilda bostäder avsedda för en person.

Avsnitt 3:227 gäller inte för bostäder avsedda för personer med nedsatt funktionsförmåga enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

 

Dela denna artikel på sociala media:

Malin Alstersjö
ma@sustend.se