Engelskt koncept ska rädda svensk byggbransch

Det stora flertalet byggprojekt som genomförs idag lider av kvalitetsbrister till följd av ett alltför stort fokus på kortsiktiga mål och vinster, på bekostnad av långsiktiga behov och värden. Förlorarna blir samhället, och de människor som ska bo i husen. Ett brittiskt koncept – Soft Landings – skulle kunna råda bot på problemet.

Detta hävdar Abukar Warsame, forskare och universitetslektor vid Bygg- och fastighetsekonomi på KTH.  Enligt Warsame tas de boendes perspektiv inte på allvar. Istället fokuserar arkitekter och byggherrar på de förväntningar fastighetsägaren, som ofta är statlig, har.  Han säger också att det är ett globalt problem och inte bara något som förekommer i Sverige.

Abukar Warsame

KTH-forskaren Abukar Warsame tror att det brittiska konceptet Soft Landings kan råda bot på kvalitetsbristerna i det svenska byggandet

Nu föreslår Abukar Warsame att svenska myndigheter inför ett koncept som utvecklats i Storbritannien. Konceptet, som kallas Soft Landings, syftar till att knyta ihop byggprocessen med förvaltningsprocessen för att på så sätt uppnå en högre kvalitetsnivå.

Införandet av Soft landings är ett försök från de brittiska myndigheternas sida att motverka ett alltför stort fokus på kortsiktiga mål och vinster, och istället se till långsiktiga behov och värden. Det handlar om att ta samhällets, slutkundens och de boendes perspektiv på allvar och tidigt se till att överlämnandet av produkten, från tillverkaren till de boende blir så bra som möjligt, förklarar Warsame.

Just detta långsiktiga tänkande i fastighetsförvaltningen är något som vi på Sustend dagligen försöker förmedla till fastighetsägare, byggherrar och andra vi kommer i kontakt med. Vi påminner också om att det finns andra värden än de krasst ekonomiska att ta hänsyn till.  Att tänka kvalitet och långsiktighet lönar sig alltid i längden. Dessutom mår de människor som vistas i husen så mycket bättre!

Läs mer om Abukar Warsame och Soft Landings på KTHs hemsida

Malin Alstersjö
ma@sustend.se