Välj vilket ämne du vill läsa mer om!


Brandskyddsregler

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, och på dem som nyttjar byggnaden, exempelvis hyresgästerna.

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information. För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

SRVFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet
SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet
SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete
SRVFS 2005:9 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
SRVFS 2007:1 allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder
Brandskyddsföreningen – Brandskydd i flerbostadshus

 

Eldstäder

9 § Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen ska kontrollfristen vara tre år. Om lokaleldstaden används i mindre omfattning ska kontrollfristen vara sex år.

Definition lokaleldstad:
Eldstad som till sin funktion och konstruktion endast är avsedd att värma upp det rum den är uppställd i eller en begränsad del av ett hus. Exempel på lokaleldstäder är braskamin, kakelugn och öppen spis.

Allmänt råd:
Eldstäder bör anses användas i mindre omfattning om de eldas i korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per år.”

Lagar och regler om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

 

Energideklaration

Det är ägaren som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration. Deklarationen ska göras: innan försäljning, vid uthyrning, för större byggnader som ofta besöks av allmänheten. Nya byggnader ska också energideklareras senast två från det att de har tagits i bruk. Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om

1. en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller
2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.

Boverket – Vad är en energideklaration?
Lagen om energideklaration för byggnader

 

Fasadfärg

Bara 4 av 45 färger får godkänt när Folksam redovisar slutresultatet av sitt test av utomhusfärger 2015. Fler än hälften har så mycket påväxt av mögel, alger eller andra problem att Folksam helt avråder från köp. Det är det sämsta resultatet någonsin sedan Folksam började testa utomhusfärger.

Folksam – Bara 4 av 45 utomhusfärger får godkänt
Folksams test av utomhusfärger 2015

 

Golvbrunnar

Om golvbrunnen är nyare än 1990, kan golvbrunnen behållas vid renovering av våtrum. Detta gäller under förutsättning att golvbrunnen är i bra skick samt är förankrad på ett sådant sätt som motsvarar idag gällande monteringsanvisning och branschregler. Vid tveksamheter ska golvbrunnen bytas ut.
Om golvbrunnen är äldre än 1990, ska golvbrunnen bytas ut för att följa GVKs branschregler. Denna regel finns även hos Säker Vattens branschregler för VVS.

GVKs branschregler

 

Hissar

Åtgärder vid modernisering; Vid ändring av hissens korginredning eller hela hisskorgen skall följande punkter uppfyllas:

  • Manöverorgan skall vara handikappanpassade
  • Korgdörr skall monteras i alla korgöppningar
  • Tvåvägs nödtelefon med 24 timmars service
  • Godkänd belysning och nödbelysning i hisskorgen

I de fall styrsystem, apparatställ och maskineri moderniseras gäller även:

  • Petsäkra lås/dörrkontakter på våningsplanen
  • Anordning för evakuering av instängda passagerare
  • Räddningsutrymme i schaktgrop och topp

I väntan på att hissen förses med korgdörr antingen beroende på att den går i arbetslokaler eller i samband med en modernisering så skall den förses med en varningsskylt. Den skall placeras på våningarna och i hisskorgen. Skylten varnar för risken att klämmas i hissar som saknar korgdörr.

KONE – om Boverkets föreskrift H14 och modernisering av hissar
Boverkets författningssamling 2012:11 H14

 

Obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i alla byggnader, vart tredje eller sjätte år beroende på vilket ventilationssystem som används. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant, och ett intyg ska utfärdas. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden. Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.

Boverket om OVK
Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap. Funktionskontroll av ventilationssystem