Hur påverkar lagen om elektronisk personalliggare dig?

VAD: Nya lagen om elektroniska personalliggare för byggverksamhet
VARFÖR: Nya saker som du måste ha koll på

Personalliggare

Fr.o.m. 1 januari 2016 gäller nya lagen om elektronisk personalliggare, något som sannolikt kommer att påverka dig som på något sätt arbetar med byggprojekt i dina fastigheter. I korthet innebär lagen att alla byggherrar ska föra en elektronisk förteckning över de som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de börjat/slutat varje arbetspass. Som byggherre (den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten) har du skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt.

Dina skyldigheter som byggherre, i korthet:

  • Anmäla byggarbetsplatsen till Skatteverket innan byggverksamhet påbörjas
  • Meddela Skatteverket om väsentliga ändringar och avslut samt om ny byggverksamhet påbörjas på samma byggarbetsplats
  • Tillse att det finns utrustning på arbetsplatsen för att kunna föra elektronisk personalliggare
  • Tillse att Skatteverket vid kontrollbesök omedelbart ska få tillgång till personalliggaren


Vilken typ av arbeten omfattas?
Alla om-, till- eller nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet. Som stödverksamhet kan räknas exempelvis bevakning eller städning på arbetsplatsen. Arbeten med sammanlagd arbets- och materialkostnad under fyra prisbasbelopp (ca 180.000 kr) omfattas inte av den nya lagen. Privatpersoner som bygger för privat bruk eller anlitar entreprenörer omfattas inte heller.

Vad räknas som en byggarbetsplats? Något förenklat: en plats där byggverksamhet bedrivs. Om byggarbeten utförs av en entreprenör på flera sammanhängande fastigheter är det sannolikt en enda byggarbetsplats, medan om exempelvis ett stort projekt bedrivs samtidigt på flera utspridda fastigheter blir det en byggarbetsplats per fastighet. Viss oklarhet råder fortfarande kring hur lagen ska tillämpas inom detta område, så om du är osäker rekommenderar vi att du frågar en expert eller vänder dig till Skatteverket.

Hur påverkar detta mig som fastighetsägare? Du kommer att behöva utrustning, programvara samt nya rutiner för att fullgöra dina nya skyldigheter. Verkar det krångligt? Ingen fara, det finns möjlighet att överlåta ansvaret för personalliggaren på byggentreprenören vid totalentreprenad eller utförandeentreprenad. Detta bör givetvis hanteras redan i förfrågningsunderlaget som du använder för att upphandla byggentreprenaden. Överlåtelse kan inte göras vid delad entreprenad.

Tänk på att om du, din personal eller anlitade konsulter medverkar i arbete på byggarbetsplatsen (exempelvis byggmöten, besiktningar eller kontroller) måste ni skriva in er i den personalliggare som entreprenören tillhandahåller samt själva spara utdrag ur denna personalliggare i minst två år efter beskattningsårets utgång det året då byggverksamheten avslutades. Det pågår i skrivande stund diskussioner om exakt hur detta ska tillämpas, så här är det viktigt att bevaka vad utfallet blir.

I vårt populära tjänstepaket Sustend Projektledning hanterar vi denna och många andra frågor åt våra kunder så att projektet kan löpa på smidigt och kostnadseffektivt. Så om du vill slippa tänka på de nya reglerna överhuvudtaget: anlita oss som projektledare!

LÄS MER:
Varför ska du anlita en byggledare?

Lagen i sin helhet
Skatteverkets infosida
Skatteverkets presentation

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64