En byggnad står i brand

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende informerar om brandrisk i fasader

Kan en så katastrofal brand som i höghuset i London inträffa i Sverige?

Katastrofbranden i Grenfell Tower 2017 väckte stor uppmärksamhet. Brandens explosiva förlopp härleddes till den olämpliga utformningen av fasadplattorna, med cellplast bakom plåt. Cellplast är ett av Sveriges vanligaste fasadmaterial och Boverket (Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) har efter branden fått många frågor om vilka regler som gäller för fasader i Sverige och om en liknande brand kan inträffa i svenska byggnader. De har därför sammanställt information gällande detta på sin webbplats.

Brandmän bekämpar eldBoverket konstaterar bland annat att det är högst osannolikt att den typ av fasad som fanns på Grenfell Tower skulle uppfylla svenska krav på brandskydd. Fasader får vid brand enligt Boverkets byggregler (BBR) endast utveckla en begränsad mängd rök och värme. I flervåningsbyggnader ska ytterväggar dessutom uppfylla följande krav:

• den avskiljande funktionen mellan brandceller ska upprätthållas
• brandspridning inuti väggen ska begränsas
• risken för brandspridning längs med fasadytan ska begränsas
• risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen ska begränsas.

I samband med bygglovsansökan kontrollerar byggnadsnämnden att brandskyddsreglerna uppfylls. Däremot vilar ansvaret på att regelverket efterföljs alltid på byggherren, det vill säga den som låter utföra byggnadsarbetet.

Boverkets informationsida hittar du här:
Boverket om brandskydd av fasader

Regler är ingen garanti för säkerhet

Nu ska man vara medveten om att Brittiska brandlaboratoriet i efterhand har bedömt att kombinationen av aluminium och cellplast som användes i Grenfell Tower inte uppfyller kraven enligt deras regelverk, ändå användes de riskabla fasadplattorna. Att det finns regler är således ingen vattentät garanti. Teori och praktik är inte alltid samma sak, tyvärr.

I en tidigare artikel om cellplast och brand hänvisar vi till Brandskyddsföreningens varning för cellplast som fasadmaterial. Trots att svenska brandskyddsregler är utformade för att förhindra katastrofer liknande den i Grenfell Tower så är varningen fortfarande i allra högsta grad aktuell:

Många tror att cellplast är säkert att bygga med eftersom det är tillåtet, men som materialet används idag utgör det en stor brandfara. Säkerheten bygger på att allt är perfekt, att det byggs exakt så som det är testat, att det är underhållet och oskadat och att ingen tändkälla tar sig förbi de skyddande ytskikten – Brandskyddsföreningen

Var alltså försiktig med cellplast. Finns det redan cellplast i fasaden bör man som fastighetsägare försäkra sig extra noga om att fasaderna verkligen underhålls ordentligt. Som vanligt står vi gärna till tjänst med besiktning och rådgivning, det är bara att kontakta oss!

 

Malin Alstersjö
ma@sustend.se