Skotta taket – vem ska göra det?

Att gångvägar behöver skottas behöver nog ingen fastighetsägare påminnas om. De flesta har i god tid inför vintern sett till sett till att ingå snöröjningsavtal antingen med fastighetsskötaren eller med en annan entreprenör. Tyvärr glömmer många att även taket kan behöva röjas från snö och is.

Kanske förutsätts felaktigt att fastighetsskötaren har kontroll på allting som behöver göras. Men det är långt ifrån säkert att de avtal föreningen har avseende fastighetsskötsel eller snöröjning omfattar taket. Det är till och med föga sannolikt att det är så.

Okunskap om snö och is på tak kan leda till stora konsekvenser

Fastighetsägarens ansvar gällande snö och is som faller från tak är mycket stort. Det åligger fastighetsägaren att utan oskäligt dröjsmål avlägsna snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom. Om risken föreligger ska området nedanför omedelbart spärras av till dess att faran har undanröjts, och varningsskyltar sättas upp.

Skulle en olycka inträffa kan fastighetsägaren komma att åtalas och riskerar förutom höga skadestånd även fängelsestraff.  Fastighetsägaren hålls alltså ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt.

Skulle en olycka inträffa kan fastighetsägaren komma att åtalas och riskerar förutom höga skadestånd även fängelsestraff

Förutom skada på person eller annans egendom föreligger också stor risk för skada på fastigheten. Dels eftersom is som täpper till hängrännor och stuprör kan tvinga vattnet att hitta andra vägar, vilket kan leda till fuktskador, men också eftersom glidande is och även snöröjningsarbetet i sig kan medföra mekanisk åverkan.

Försäkringar gäller ofta inte skador som uppkommer om taket skadas vid skottning och entreprenörer vill sällan ta på sig ansvaret. Eftersom det är svårt att bevisa exakt när skadan uppstod så blir fastighetsägaren sittande med Svarte Petter och måste åtgärda skadorna på egen bekostnad.

Vem ska skotta taket?

Snöröjning på tak kräver särskilda kunskaper. Självklart handlar det till mycket stor del om människors säkerhet, men det är också stor risk att själva taket eller dess anordningar skadas vid röjning av snö och is, och dyra reparationer kan bli nödvändiga.

Professionell snöskottare röjer snö från tak
För att skotta snö från tak bör man ha särskild kunskap och erforderlig utrustning. Här röjer en professionell snöskottare snö från ett tak.

 

Skadorna uppkommer av redskap, skor och glidande isblock. Ett sätt att säkerställa att entreprenören som anlitas har rätt kompetens är att välja ett företag som har genomgått Plåt- och ventföretagens utbildning om säker snö- och isröjning på tak och erhållit ”Skotta säkert-licens”.

Säkerställ att taksäkerheten håller lagkraven. Boka besiktning av taksäkerhetsexpert.

Kontakta oss

Det bör alltid vara fler än en person som arbetar med röjningen. I många fall kan det också behövas en vakt nedanför som ser till att ingen kommer in i området där snö och is faller ner medan arbetet pågår.

Snö och is på tak kan snabbt bli farligt

Bor man i de södra delarna av Sverige är det lätt att tänka att man inte behöver bekymra sig för snö och is på tak. Många vintrar kan det vara så, men det räcker med en eller ett par kalla dagar med snöfall så kan läget plötsligt bli akut. Det krävs inte ens särskilt mycket snö för att det ska innebära fara.

En istapp kan på fem timmar bli en halvmeter lång och väga 2 kg. På 10 timmar kan den ha vuxit till en meter och väga så mycket som 10 kg!

I synnerhet om huset har en uppvärmd eller inredd vindsvåning bör man vara extra uppmärksam. Taket kan då nämligen värma upp och smälta snön underifrån, så att ett tunt lager is bildas. Detta kan ske även om det är minusgrader i luften, eftersom snön på taket fungerar som isolering.

På grund av smältvattnet mellan isen och taket minskar friktionen och risken är mycket stor att ett stort block av snö och is släpper och rasar ner. Ett sådant block är väldigt tungt och kan orsaka stor skada eller i värsta fall döda en människa, vilket tyvärr har förekommit.

Isblock som glider ner ifrån taket kan också få ordentlig fart och landa ganska långt utanför byggnaden, exempelvis på bilar som står parkerade utefter gatan.

Istappar uppstår där smältvattnet inte kan rinna undan som det borde, till exempel därför att hängrännor och stuprör är igensatta. Smältvatten från taket svämmar då över kanten och bildar istappar. Det kan gå förvånansvärt snabbt, en istapp kan på fem timmar bli en halvmeter lång och väga 2 kg. På 10 timmar kan den ha vuxit till en meter och väga så mycket som 10 kg!

Avropsavtal eller bevakningsavtal?

Alla fastighetsägare bör ha ett avtal för röjning av snö och is på tak. Antingen kan man ha ett avropsavtal, vilket innebär att man själv ansvarar för bevakning och ringer in entreprenören vid behov.

Ett annat alternativ är att ingå ett bevakningsavtal, där entreprenören åtar sig att sköta bevakning och riskbedömning. Väljer man ett sådant avtal bör man också se till att det framgår av avtalet att entreprenören tar på sig ansvaret för eventuella skador på tredje person eller annans egendom.

Se till att taksäkerheten är i gott skick

Med taksäkerhet avses bland annat stegar, gångbryggor och räcken som ska bereda människor säkert tillträde till taket. Tänk på att entreprenörer inte tar sig an arbete på tak om inte taksäkerheten är i ordning, något som är ett av fastighetsägarens viktigaste ansvarsområden att ombesörja. Med jämna mellanrum bör en taksäkerhetsbesiktning därför genomföras.

Säkerställ att taksäkerheten håller lagkraven. Boka besiktning av taksäkerhetsexpert.

Kontakta oss

Är du osäker eller vill ha råd? Anlita en besiktningsman från oss för besiktning av ditt tak!

Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

18 november 2016
Teknik & kunskap

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

Snö och is på tak

7 januari 2013
Teknik & kunskap

8 tips till fastighetsägaren inför vintern

7 oktober 2020
Teknik & kunskap

Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna?

1 december 2016
Teknik & kunskap

Taksäkerhet – ett av fastighetsägarens viktigaste men mest bortglömda ansvarsområden

21 november 2017
Teknik & kunskap

Kostnadsjakten kan leda till katastrof

25 maj 2016
Debatt • Teknik & kunskap

Tegelfasad från 50-, 60- och 70-talet en potentiell dödsfara

21 augusti 2017
Teknik & kunskap