Boverkets Byggregler uppdateras

Stöd och bidrag till fastighetsägare och bostadsspekulanter

Har du koll på vilka typer av stöd och bidrag du som fastighetsägare kan söka? Eller visste du att Boverket kan hjälpa dig som har svårt att få lån för att köpa en bostad? Det är inte konstigt om svaret är nej. Nu har Boverket sammanställt alla stöd och bidrag fördelade på olika boende och ägarformer i en enkel och tydlig lista, med länkar till information om bidragen och hur man ansöker.

Nedan presenteras några exempel. Se hela listan på Boverkets hemsida.

Förvärvsgaranti

Om du har svårt att få lån för att köpa bostad, kan Boverket garantera din ränta. En förvärvsgaranti är en statlig garanti för räntebetalningar för förstagångsköpares köp av bostad. Förvärvsgarantin kan ses som en försäkring för banken, mot risken att förlora ränteintäkter för ett bostadslån. Syftet med förvärvsgarantin är att ge stöd till dig som vill köpa en bostad, inte har ägt en bostad tidigare, har en långsiktig betalningsförmåga men ändå har svårt att få bostadslån.

Om du inte kan betala, kan banken begära att Boverket infriar garantin och betalar dina uteblivna räntor. När Boverket infriat garantin har du sedan en skuld till Boverket i stället.

Stöd till bostäder till äldre

Fastighetsägare kan söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus. Stödet syftar till att öka antalet bostäder för äldre och öka möjligheterna till gemenskap och trygghet för äldre. Det kan ansökas för projekt som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare.

Stöd kan beviljas för:

  • ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda boendeformer för äldre som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453)
  • ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden
  • anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

 

Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas. Stödet går inte att söka just nu. För 2017 finns det 200 miljoner kronor som ska användas till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Boverket kommer inom kort att uppdatera med information om hur ni söker stödet.

Stödet har tidigare beviljats i två omgångar. De ansökningar som har beviljats har gällt upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott. Stöd har även beviljats för nya anläggningar som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden även energieffektiviseras och för det utgår ett stöd till den som äger byggnaden. Stödet kan lämnas till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnader som tillhör någon annan än fastighetsägaren.

Regeringen har avsatt 778 miljoner kronor under 2017 för stödet.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Det finns två stöd som riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande, ett tidsbegränsat och ett långsiktigt. Sista ansökningsdag för det tidsbegränsade stödet var 28 februari 2017. Det långsiktiga investeringsstödet gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017. Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.

De bostäder och byggnader som anordnas med stödet ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler. Hyresbostäderna ska också förmedlas genom en överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller att fastighetsägaren på annat sätt ser till att bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi.

Se hela listan:

http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/stod-och-bidrag-fordelade-pa-olika-boendeformer/

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64