Tänd gärna ljus, men kontrollera säkerheten först!

Julen närmar sig i Sverige. Vår vana trogen sätter vi igång med ett närmast frenetiskt eldande.  Stearinljuset har en alldeles särskilt viktig roll i våra hem. Tyvärr resulterar detta ofta i att det blir mer än ljusveken som fattar eld.

Det systematiska brandskyddsarbetet i en fastighet är viktigt året om, men inför den allra mest riskfyllda säsongen är det extra viktigt att ha säkerställt att brandskyddet fungerar som det ska och att alla boende är väl informerade vad som gäller. Både för att förebygga brand och för att minimera skadorna om olyckan är framme.

Ett stearinljus tänds
Se över brandsäkerheten innan du tänder årets juleljus

 

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste. Varje år omkommer ca 120 personer i bränder i Sverige, de flesta av dem i bostadshus. Att ingen kommer till skada är naturligtvis det allra viktigaste, men även en ganska liten brand som först verkar ganska ”ofarlig” kan ställa till med mycket skada på fastigheten.

Även om branden hinner släckas innan byggnaden är totalförstörd kan svåra skador ha uppstått. Förutom brand- och rökskador uppkommer skador efter brandkårens släckningsarbete. Tak, golv och väggar behöver ofta brytas upp för att kontrollera att inga glödbränder ligger och pyr, och eftersom släckningen sker med stora mängder vatten uppkommer vattenskador.

Fastighetsägarens ansvar regleras i Lagen om skydd mot olyckor (LOS). Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsarbetet kan delas in i två huvuddelar, där åtgärderna är av teknisk karaktär eller organisatorisk karaktär.

Tekniskt brandskydd

Det tekniska brandskyddet är till stor del ”inbyggt” i fastigheten såsom exempelvis brandceller, brandtätningar, brandskydd av bärande stomme, brandgasventilation, utrymningsvägar och brandklassade ytskikt. Det ska också finnas utrustning som brandsläckare och blandlarm.

Organisatoriskt brandskyddsarbete

Det organisatoriska brandskyddsarbetet handlar om information till dem som bor eller arbetar i fastigheten, ansvarsfördelning, service och underhåll av det tekniska brandskyddet och rutiner för hur man ska agera vid brand.  Man behöver hålla koll på:

  • Vilka installationer behöver kontrolleras och underhållas (Brandvarnare, rökluckor mm)
  • Hur ofta det ska ske
  • Hur det ska gå till
  • Vem som ska utföra det
  • Rutiner för att rapportera och åtgärda brister som upptäcks

Fastighetsägaren ansvarar för brandskyddsarbetet. Kraven gällande dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet är större på företag och organisationer än på bostadsrättsföreningar, men även bostadsrättsföreningar bör ha en dokumenterad plan för egenkontroll av brandskyddet.

I en bostadsrättsförening är det ordföranden i styrelsen som är ytterst ansvarig, men hen kan delegera uppgiften till en särskilt utsedd brandskyddsansvarig ledamot. Varje hyresgäst eller bostadsrättshavare ansvarar dock vanligen för brandskyddet inne i sin egen lägenhet.

Vanliga brandskyddsbrister i ett flerbostadshus

Några punkter utmärker sig som extra vanliga när det gäller bristerna i brandskyddet i ett flerbostadshus:

Dörrarna i brandcellsgränserna uppfyller inte sitt syfte

Dessa dörrar måste vara i gott skick. Eftersom de är tunga att öppna ställs de ibland upp med kil vilket är helt förkastligt ur brandskyddssynpunkt. Om dörren av någon anledning absolut behöver ställas upp ska det kunna göras med hjälp av en anordning som automatiskt stänger den vid brand.

Brandventilationen är dålig eller fungerar inte alls

Röklucka fasad
Rökluckor och deras öppningsanordningar bör kontrolleras årligen

 

Det är inte själva elden utan den farliga röken som orsakar dödsfall vid brand. Ett trapphus blir snabbt rökfyllt, oavsett varifrån röken kommer. För att trapphuset ska kunna ventileras och tömmas på rök finns en brandlucka längst upp i trapphuset. Anordningen för att öppna den finns längst ner, antingen i entrén eller i fasaden på utsidan.

Att öppna rökluckan är det första brandkåren gör när de anländer, men alltför ofta visar det sig att det är något fel på rökluckan eller öppningsanordningen så att röken inte kan evakueras på ett effektivt sätt. Ibland saknas helt enkelt veven som behövs för att öppna luckan.

Det är av yttersta vikt att räddningstjänsten kan agera snabbt, och systemet bör därför kontrolleras årligen.

Brandvarnare fungerar inte

Att man ska kontrollera batterierna i brandvarnarna känner de flesta till. Moderna brandvarnare är ofta nätanslutna och även i vissa fall seriekopplade. Trots detta är det viktigt att regelbundet kontrollera att de fungerar. Det bör också säkerställas att brandvarnarna sitter på rätt ställen, så att de är så effektiva som möjligt.

Förvaring i trapphus

Särskilt på vintern ställs ofta vagnar, pulkor, cyklar, växter och julpynt i trapphuset. I en stressad situation när människor trängs och försöker utrymma byggnaden i ett mörkt och rökigt trapphus kan saker som försvårar utrymningen orsaka en katastrof och utgöra livsfara. De försvårar också räddningstjänstens arbete väsentligt. Består sakerna dessutom av brännbart material är det risk att de fattar eld och förvärrar situationen ännu mer.

Ytterligare ett tråkigt faktum är att brännbara saker såsom barnvagnar också ökar risken för anlagda bränder.

Farligt material förvaras i källare eller garage

Brandfarliga vätskor förvaras ofta felaktigt i förråd. Inga brandfarliga vätskor bör förvaras varken i vinds- eller källarförråd i ett flerbostadshus. Även däckförvaring bör undvikas, eftersom däck innehåller ämnen som ger upphov till mycket giftiga gaser vid en brand.

Brandsläckare fungerar inte

Brandsläckare
En brandsläckare behöver få regelbunden service, så att den verkligen fungerar när olyckan är framme

 

Brandsläckare behöver regelbunden kontroll och service, något som ofta glöms av. Det enklaste sättet är att skaffa ett avtal med ett företag som sköter detta.

Nuförtiden finns mindre brandsläckare med olika färger och mönster, vilket är tillåtet i det egna hemmet där man förväntas veta exakt vart brandsläckaren finns. Brandsläckare på andra platser måste däremot alltid vara röda för att man lätt ska hitta dem.

Svår utrymning från tvättstuga

Det måste vara enkelt att utrymma tvättstugan. Ligger tvättstugan i källare är fönstren ofta placerade högt upp och är svåra att nå inifrån. Ibland är de dessutom blockerade för att förhindra inbrott. Om det inte finns fler lämpliga vägar att utrymma tvättstugan vid brand så är det viktigt att se till att fönstren åt åtkomliga som utrymningsväg.

Ludd i torktumlarfilter och ventilationskanaler

Vem har aldrig retat sig på att grannen har lämnat luddet kvar i torktumlaren? Detta är förmodligen den vanligaste anledningen till arga lappar grannar emellan. Lappskrivarna har rätt, förmodligen mer än de själva känner till.

Varje år fattar nämligen mellan 20 och 30 torktumlare i flerbostadshus eld, och ludd i filter och ventilationskanaler är den största orsaken till detta.

När ludd förhindrar ventilationen kan torktumlaren överhettas, och luddet fattar dessutom lätt eld.

Ventilationskanaler som är fyllda med ludd och damm gör det därefter mycket enkelt för elden att sprida sig. Ventilationskanalerna ifrån tvättstugan bör därför kontrolleras och rensas med väsentligt tätare intervall än vad som är nödvändigt för övriga ventilationskanaler i byggnaden.

Utrymningsvägarna är dåligt markerade eller utrymningsskyltarna lyser inte

Det ska vara tydligt markerat vilken väg man ska ta för att utrymme byggnaden vid brand. De lysande skyltar som visar vägen vid utrymning har en mycket viktig funktion, och det bör kontrolleras regelbundet att de lyser som de ska.

De som arbetar eller bor i byggnaden får inte tillräckligt med information

De som vistas i huset bör informeras och regelbundet påminnas om vilka regler som gäller för brandskyddet och hur de bör agera om en brand skulle bryta ut. Särskilt nyinflyttade i flerbostadshus bör informeras direkt vid inflyttning.

 

Förhoppningsvis har vi nu lyckats förmedla hur viktigt det är att för fastighetsägare att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar. Om du bara utför kontroller en gång om året – gör det nu! Det är nu risken för brand är som störst. Kontrollera, åtgärda och informera. Så kan du rädda liv!

Elda lugnt!

Ett av Sveriges vanligaste isoleringsmaterial orsaken till katastrofbranden i London

22 juni 2017
Nyheter • Teknik & kunskap

De brandfarliga fasadpanelerna används i Sverige utan kontroll

17 oktober 2017
Nyheter • Teknik & kunskap

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende informerar om brandrisk i fasader

23 augusti 2017
Nyheter • Teknik & kunskap

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

8 stora problem Airbnb kan orsaka för bostadsrättsföreningar

25 augusti 2017
Nyheter • Teknik & kunskap

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap