Kontrollansvarig enligt PBL – vad är det och när krävs en KA?

En kontrollansvarig enligt PBL (Plan och Bygglagen) krävs i vissa fall när ett bygg-, rivnings- och/eller anläggningsprojekt ska bedrivas. Kontrollansvarig enligt PBL förkortas ofta som KA enl. PBL eller bara KA.

I behov av en certifierad Kontrollansvarig enligt PBL?

Kontakta oss!

Vad gör en Kontrollansvarig enligt PBL?

En kontrollansvarigs främsta uppgift är att säkerställa att byggnationen som uppförs följer gällande lagstiftning och uppförs enligt föreskrivna normer. Den kontrollansvarige ska ta fram en kontrollplan som byggnadsnämnden i sin tur ska godkänna, vidare ska kontrollansvarig löpande kontrollera de olika momenten i entreprenaden och intyga att kontrollerna i kontrollplanen är utförda och godkända. Detta intyg krävs för att byggnadsnämnden sedermera ska kunna ge ett slutbesked, ett dokument som intygar att byggnaden är godkänd och kan tas i bruk.

Hur länge har kraven på Kontrollansvarig enligt PBL funnits?

Fram till 1995 var det föreskrivet att byggherren (beställaren) skulle utse en ”dagkontrollant” med det huvudsakliga syftet att dagligen besöka arbetsplatsen och göra de kontroller som byggherren ansåg vara av vikt. Entreprenören hade å sin sida en utsedd ”ansvarig arbetsledare” som hade till uppgift att säkerställa att bygglagstiftningen efterlevdes. Slutligen hade kommunen å sin sida en byggnadsinspektör som utförde löpande kontroller av arbetsplatsen.

Detta var ett ineffektivt sätt att kontrollera arbetsplatsen på och skapade även dispyter då alla parter beskyllde varandra och ingen ansågs ha det huvudsakliga ansvaret. Av den anledningen skrevs Plan och Bygglagen (PBL) om 1995. Förändringarna innebar att byggherren fick hela ansvaret för att ett byggnadsverk uppfyller samhällets och myndigheternas alla krav. I bygglovspliktiga ärenden skulle nu byggherren utse en kontrollansvarig för att säkerställa att alla krav efterlevdes.

Vad ska en kontrollplan enligt PBL innehålla?

En kontrollplan enligt PBL ska behandla projektering, byggnation och rivning och ge svar på:

 • Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, innefattande:
  • Alla väsentliga krav som avses i 8 kap 4§ PBL
  • Förbud mot förvanskning
  • Kraven på varsamhet
 • Vem som är ansvarig för att utföra kontrollerna och när de ska utföras
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra
 • Vilka byggprodukter som kan återanvändas
 • Vilket avfall som byggnadsåtgärden kan ge upphov till

En kontrollplan är således ingen standardiserad produkt som kan tillämpas på alla byggnationer. Den ska vara anpassad till omständigheterna i varje enskilt fall och ha den detaljeringsgrad som krävs för att:

 • Tekniska egenskapskrav enligt PBL uppfylls
 • Förbudet mot förvanskning efterlevs
 • Kraven på varsamhet efterlevs

Vidare ska kontrollplanen även innehålla en riskbedömning där en risk bäst kan beskrivas som en sammanvägning av sannolikheten för att något ska inträffa, och konsekvensen det ger upphov till såväl för byggnaden som ska uppföras som för de människor som ska vistas i den.

Anders Pålsson - byggprojektledare och kontrollansvarig, Malmö
Anders Pålsson, byggprojektledare och certifierad Kontrollansvarig enligt PBL på Sustend.

 

Kan vem som helst bli kontrollansvarig?

En Kontrollansvarig fyller en viktig funktion när det gäller att säkerställa att de byggnader som uppförs efterlever gällande lagar och krav. Av den anledningen finns det certifieringskrav på kontrollansvariga enligt Plan och Bygglagen. Med andra ord behöver alla kontrollansvariga, enligt lag, vara certifierade av företag ackrediterade av myndigheten SWEDAC. Det finns två olika nivåer på certifiering, N och K.

Certifierad kontrollansvarig enligt behörighet N (Normal)

Denna certifiering innebär att den kontrollansvariga får arbeta med enklare projekt såsom nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus, eller ändringar i byggnader och idrottsplatser.

Certifierad kontrollansvarig enligt behörighet K (Komplicerad)

Behörighet K innebär att den kontrollansvariga får arbeta med mer komplicerade projekt, det kan vara sjukhus, industrier, flerbostadshus med fler än två våningar, avancerade anläggningar etc.

Har du ett projekt på gång och behöver en certifierad Kontrollansvarig enligt PBL?

Kontakta oss!

Lag på 50-årig underhållsplan för nybildade och ombildade bostadsrättsföreningar

1 juli 2022
Nyheter • Teknik & kunskap

ÄTA-arbeten | Vad är det, varför uppstår de och hur hanteras de?

15 september 2021
Teknik & kunskap

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap

Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna?

1 december 2016
Teknik & kunskap

Hyresgästanpassning - byggprojektledaren förklarar

12 juli 2021
Teknik & kunskap
24 oktober 2022
Teknik & kunskap