Förmånligt statligt bidrag för energieffektivisering av flerbostadshus

Uppdatering 220215: Tyvärr finns inte längre möjligheten att ta del av detta stöd. Regeringen beslutade att stödet skulle avvecklas från och med årsskiftet 2021/2022. Beviljade stöd kommer fortfarande att utbetalas, och ansökningar som kommit in före årsskiftet kommer att behandlas. Mer information om detta hittar du hos Boverket.

Missa inte möjligheten att ta del av regeringens nya stöd för renovering och energieffektivisering av flerbostadshus! Stödet är begränsat till tid och totalsumma samtidigt som behovet är stort. Börja därför planera snarast för att hinna ansöka i tid och innan den statliga maxgränsen för beviljande är uppnådd.

Fyll i kontaktformuläret i slutet av denna artikel om ni vill att vi kontaktar er för att berätta mer om hur vi kan hjälpa er med energieffektivisering. 

 

Allt för många flerbostadshus lider idag av ett eftersatt underhåll, det är ett obestridligt faktum. Det är heller ingen hemlighet att våra bostäder står för en betydande del av Sveriges energianvändning. Närmare 33 % av den totala energiförbrukningen kommer från fastighetssektorn där framför allt uppvärmningen av lokaler och byggnader står för majoriteten av energianvändningen.

Det nya stödet som regeringen lanserat möjliggör för bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, kommuner, stiftelser och fysiska personer att få finansiellt stöd för ROT-projekt som genomförs med hållbarhet och miljö i beaktande.

Stödet börjar gälla från 1 oktober 2021 och totalt ska 4.3 miljarder betalas ut under de närmaste tre åren. Slutligt datum för ansökan är inte definitivt fastställt, men det gäller att agera innan de 4,3 miljarderna är förbrukade om man vill ta del av bidraget.

Sustends projektledare har granskat reglerna kring stödet. I denna artikel delar vi med oss om vad som gäller för att du som fastighetsägare ska få ta del av bidraget för dina kommande renoveringsprojekt.

Hur stort bidrag man få för renovering och energieffektivisering av en fastighet?

Regeringen föreskriver att stödet utgår med:

 • 50 % till små företag med en balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år (de flesta bostadsrättsföreningar hamnar under denna kategori)
 • 40 % till medelstora företag med en balansomslutning i intervallet mellan 10 miljoner – 50 miljoner euro per år
 • 30 % till stora företag med en balansomslutning som överstiger 50 miljoner euro per år.

 Vilken typ av åtgärder kan beviljas stöd?

Det finns många olika exempel på energieffektiviseringsåtgärder och vi rekommenderar en förstudie för att fastställa exakt vilka som är tillämpliga på er fastighet.

Exempel på energieffektiviseringsåtgärder kan vara:

 • Byte till mer energieffektiva fönster
 • Tilläggsisolering av fasad
 • Byte till FTX-ventilation
 • Installation av värmeväxlare för avlopp
 • Byte av värmekälla från oljepanna till exempelvis bergvärme

För att uppnå den energieffektivisering som erfordras för att stödet ska kunna sökas kan det krävas att flera åtgärder kombineras. Vid en tilläggsisolering av fasad och vindsbjälklag i en byggnad med fjärrvärme kan kompletterande åtgärder såsom byte av fönster och injustering av värmesystem behöva göras för att kalkylen ska gå ihop. Dessa åtgärder som samlas i ett och samma projekt ligger också till grund för stödbidraget.

Vilka regler gäller för att få ta del av stödet för energieffektivisering?

Det finns två huvudsakliga faktorer som ska uppfyllas:

 • Fastighetens energiprimärtal får inte understiga 100 kWh/m2 och år.
 • Energieffektiviseringsåtgärderna ska förbättra fastighetens energiprestanda med minst 20%.

Först ska vi reda ut vad begreppet primärenergital innebär. Kort sagt är det ett nyckeltal som beskriver hur energieffektiv fastigheten är. Det är ett samlat värde på byggnadens energitekniska egenskaper, en summering av egenskaperna hos byggnadens klimatskärm (fasad och tak), de tekniska installationerna och energibärare (värmekällor). Nyckeltalet beräknas utifrån den energi som byggnaden förbrukar under ett normalår – häri ingår energi till uppvärmning, komfortkylning, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Den första punkten är i sig villkorad och gäller med förutsättning att:

 • Fastigheten har en giltig energideklaration upprättad 1 september 2020 eller senare och att inga energieffektiviseringsåtgärder eller ombyggnader har genomförts efter det, i annat fall behöver byggnadens energiprestanda räknas om.
 • Om energideklarationer har upprättats före den 1 september 2020 så är dessa baserade på gamla regler och behöver därför räknas om enligt BFS. 2017:5 (Boverkets Författningssamling) och BBR 25 (Boverkets byggregler).

Det finns ytterligare ett krav som behöver uppfyllas för att ta del av stödet och det är att entreprenören som anlitas ska kunna intyga på att denne medverkar till utbildningen av nya yrkesarbetare inom byggsektorn.

Kartlägg vilka åtgärder som kan vara aktuella för att energieffektivisera er fastighet

För att ni som fastighetsägare ska veta vilka energieffektiviseringsåtgärder som ni kan utföra på er fastighet för att uppnå kraven på energieffektivisering rekommenderas en förstudie. Om ni tar hjälp av Sustend för detta kommer vi göra en energikartläggning som vi kopplar till er underhållsplan varpå ni kan besluta om vad ni ska prioritera att genomföra för att få ta del av stödet.

Vad händer om de åtgärder renoveringen omfattar är bygglovspliktiga?

Vissa av åtgärderna, såsom exempelvis tilläggsisolering av fasad, kan innebära att bygglov behöver sökas. Bygglov måste vara beviljat innan ansökan görs, i annat fall kommer ansökan att mötas av ett avslag. Vi hjälper er säkerställa att alla myndighetskrav är uppfyllda innan ni ansöker om stödet.

Hur går man tillväga för att ansöka om bidraget för energieffektivisering?

Om fastighetens energiprestanda överstiger 100 kWh/m2 och år och en certifierad energiexpert fastställer att de åtgärder ni avser att genomföra kommer att förbättra fastighetens energiprestanda med minst 20% kan en ansökan om stöd lämnas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Tänk på att åtgärden inte får påbörjas innan ansökan om stöd kommit länsstyrelsen till handa.

I det fall som länsstyrelsen godkänner ansökan betalas 50% av det stöd som du är berättigad till ut i förskott. Med detta ställs också krav på att entreprenaden ska påbörjas inom sex månader från det att beslutet inkommit och vara färdigställt i sin helhet inom två år från dagen för påbörjandet. Sustend har konsulter som kan driva projekteringen, upphandlingen och byggledningen fram tills en godkänd slutbesiktning samt säkerställa att ni får alla de intyg ni behöver.

Vad händer efter avslutad entreprenad?

När projektet är avslutat ska ansökan om slutgiltig utbetalning av bidraget skickas in, i denna ska följande ingå:

 • Nödvändiga behörighetshandlingar
 • Intyg om när energieffektiviseringsåtgärden påbörjades och när den färdigställdes
 • Intyg om vilka energieffektiviseringsåtgärder som genomförts, kostnader för investeringen och vilken energieffektivisering som har uppnåtts.
 • Registerutdrag på entreprenören som utfört arbetet som visar att denne är godkänd för F-skatt.
 • Intyg från minst en av entreprenörerna som anlitats att denne medverkat i utbildning av yrkesarbetande inom byggsektorn genom mottagandet av lärlingar.

Hur kan vi på Sustend hjälpa till?

Sustend har både egna energiexperter och samarbetspartners runt om i landet. Tillsammans med våra byggprojektledare har vi tagit fram ett 3-stegs koncept för att förenkla förfarandet för er som beställare.

 • Vi granskar er energideklaration och i det fall det behövs gör vi erforderliga omräkningar för att säkerställa att ert primärenergital överstiget 100 kWh/m2 och år.
 • Vi gör en förstudie i vilken vi granskar er fastighet och tar fram förslag på energieffektiviseringsåtgärder som krävs för att uppfylla kraven.
 • Vi handhar ansökan, projekterar och projektleder entreprenaden från start till en godkänd slutbesiktning.

Sammanfattning – det nya stödet för energieffektiviserande åtgärder i korthet:

 • Staten finansierar upp till 50% av entreprenader som syftar att förbättra energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital som överstiger 100 kWh/kvm och år.
 • Stödet ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt, hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
 • Bidrag utgår med 50% av det stödberättigade underlaget för små företag, 40 % för medelstora företag och 30 % stora företag. De flesta bostadsrättsföreningar hamnar under kategorin små företag, det vill säga med en balansomslutning som inte överstiget 10 miljoner euro per år, medelstora företag har en årsomsättning mellan 10 miljoner och 50 miljoner euro medan stora företag har en årsomsättning som överstiget 50 miljoner euro.
 • Bidrag ges enbart ut om föreningen/fastighetsägaren anlitar företag som medverkar till utbildningen av nya yrkesarbetare inom byggsektorn.
 • Ansökan om stöd ska lämnas till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Energieffektiviseringen och kostnaderna för projektet ska godkännas av oberoende expert.
 • Energieffektiviseringsåtgärden får inte ha påbörjats innan stödet söks.
 • Högst 50 % av energieffektiviseringsstödet betalas ut i förskott, i samband med beslut om stöd.
 • Stödet är bara aktuellt om energieffektiviseringsåtgärderna påbörjas sex månader från beslutet om stöd och är färdigställda inom två år från dagen för påbörjandet.
 • När energieffektiviseringsåtgärderna är slutförda ska ansökan om slutbetalning göras hos länsstyrelsen senast tre månader efter färdigställandet.

 

Vill du veta mer om energieffektivisering?

Är du intresserad av att veta mer om bidraget och hur vi kan hjälpa er? Fyll i formuläret så återkommer vi snarast med mer information.

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap

Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna?

1 december 2016
Teknik & kunskap

Sustend Projektledning steg för steg

Putsad fasad | Att underhålla, laga och renovera en putsfasad

26 september 2019
Teknik & kunskap

10 viktiga klimatanpassningar alla fastighetsägare bör genomföra

26 oktober 2017
Teknik & kunskap

Tegelfasad - Renovering och underhåll av tegel, fogar och armering

4 september 2019
Teknik & kunskap