Ökad förekomst av byggfel och kvalitetsbrister – Nu ska felaktigheterna utredas

Fuktproblem i nybyggda fasader, dåligt inomhusklimat som leder till ohälsa och tak som rasat in på grund av att konstruktionen varit instabil. Dessa är några av de stora brister som uppmärksammats i allt högre grad under det senaste decenniet. Problemen förekommer såväl i nybyggda hus som i nyligen renoverade. Exakt i vilken omfattning det förekommer felaktigheter i byggandet har varit svårt att få en klar bild av, och mörkertalet bedöms vara stort.

Hög byggtakt kan orsaka slarv

Brister och fel under projekterings- eller byggfasen ökar riskerna för bland annat olyckor under byggfasen, långsiktiga hälsoproblem för brukare på grund av sämre inomhusmiljö, betydande ekonomiska konsekvenser på grund av kostnader för att åtgärda byggskador, ökade energi-, drift- och underhållskostnader eller lägre fastighetsvärde.

En orsak till den ökade risken för byggskador, systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister misstänks vara att dagens höga byggtakt bidrar till att branschen testar oprövade metoder utan tillräcklig kontroll för att få ner byggtiderna

Boverket (Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) har fått i uppdrag av regeringen att utreda och kartlägga omfattningen av byggskador. Relevant data kommer att inhämtas från bland myndigheter och organisationer som Arbetsmiljöverket, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), kommunala byggnadsnämnder och försäkringsbolag.

Uppdragets syfte är att ge en bild av förekomsten av byggskador och de fastighets- och samhällsekonomiska konsekvenser dessa orsakar. Boverket ska:

  • Kartlägga förekomsten av byggskador vid ny- och ombyggnation av byggnadsverk (småhus, flerbostadshus samt lokal-, industri- och ekonomibyggnader)
  • Analysera eventuella mönster i förekomsten av byggskador, huvudsakliga orsaker till att byggskador uppstår och möjliga incitamentsproblem som kan identifieras t.ex. beroende på upplåtelseform.
  • Bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna kopplade till förekommande byggskador och skadornas effekter på bygg- och fastighetsmarknaden.

 

Kartläggningen beräknas pågå under 2017 och 2018.

Läs hela uppdragsbeskrivningen som pdf här