God planering och samplanering med energieffektivisering ger stora besparingar i renoveringsprojekt!

Genom att planera i god tid kan man som fastighetsägare spara mycket pengar, och passa på att dra nytta av projekten i sitt energieffektiviseringsarbete.

Renovering av flerbostadshus är ett högaktuellt ämne just nu. 50 år har passerat sedan byggboomen på 60- och 70 talet. Fastigheterna som uppfördes under miljonprogrammet har uppnått en ålder då det är dags för omfattande åtgärder, bland annat det fruktade stambytet.

Olyckligt nog sammanfaller det ökade renoveringsbehovet med en mycket osäker marknadssituation som var svår att förutse för bara några år sedan. Materialpriserna skenar, energipriserna skjuter i höjden och räntorna har mer än dubblats på kort tid. Fastighetsägare tampas med hur kostsamma renoveringsprojekt ska genomföras, samtidigt som byggnaderna måste energieffektiviseras för att driftkostnaderna ska sänkas och fastigheternas hållbarhetsprofil höjas.

Det börjar med underhållsplanen

Oavsett om fastighetsägaren är ett fastighetsbolag eller en bostadsrättsförening bör en noggrann kartläggning av fastighetens underhållsbehov göras. Det görs genom upprättande av en underhållsplan. Underhållsplanen är en komplett statusinventering av fastigheten och ett viktigt verktyg för strukturering av fastigheternas underhållsbehov.

Har ni en underhållsplan som har några år på nacken, och det var länge sedan en fullständig underhållsbesiktning gjordes, så är det lämpligt med en förnyad besiktning och uppdatering av underhållsplanen innan projekten detaljplaneras. Vissa åtgärder i er underhållsplan bör kanske tidigareläggas, medan andra kan skjutas framåt i tiden. Det kan en besiktningsman avgöra.

Denna kartläggning av fastighetens underhållsbehov ger svar på:

 • Vilka underhållsåtgärder som ska genomföras
 • När dessa ska genomföras
 • Hur mycket underhållet kommer att kosta

Underhållsplanen bidrar vidare till att:

 • Risken för dyrbara akuta reparationer och underhåll reduceras
 • Kostnaden för underhåll de närmsta åren blir mer transparent
 • Fastighetsekonomin bibehålls eller förbättras
 • Fastigheten behåller eller förbättrar sitt ekonomiska värde
 • Fastighetens tekniska livslängd förlängs

Underhållsplanen ger er med andra ord kontroll över den totala kostnaden för ert underhåll de närmsta åren.

Schematiskt årshjul som visar de olika stegen

Planering av nästa års budget

Med hjälp av de fakta som presenteras i underhållsplanen prioriteringar göras avseende vilka underhållsåtgärder som bör genomföras först. Detta ska göras innan det årliga budgetarbetet påbörjas så att kostnaderna för underhållsåtgärderna kan tas med i kommande års budget.

Låt en energiexpert utreda hur fastigheten kan energieffektiviseras

Energiexperten kan inte bara rekommendera lämpliga energieffektiviseringsåtgärder, utan även beräkna besparingspotentialen och återbetalningstiden. Detta är viktiga fakta att ha vid planeringen för att kunna veta vilka åtgärder som bör prioriteras.

Åtgärder med väldigt kort återbetalningstid kan vara att:

 • Tilläggsisolera vind i samband med takbyte (3-5 års återbetalningstid)
 • Installera solceller i samband med takbyte (10-15 års återbetalningstid)
 • Byta ut tätningslister i samband med renovering av fönster (1-3 års återbetalningstid)
 • Modernisera styr- och reglersystem för uppvärmning av flerbostadshus (1-3 års återbetalningstid)
 • Uppgradera till ventilationssystem med återvinning vid byte av frånluftsfläktar

Därtill finns även större investeringsåtgärder såsom:

 • Att tilläggsisolera fasad och byta fönster i samband med fasadrenovering vilket kan minska byggnadens uppvärmningsbehov med upp till 50 procent där energibesparingen i sig finansierar åtgärder på ca 30 år.

Ta hjälp av en byggkonsult för helhetsplanering och samplanering med energieffektivisering

Byggkonsulten kontrollerar hur renoveringsarbeten och om byggnationer kan utnyttjas till att energieffektivisera fastigheten. Hen gör en helhetsbedömning av vad som är lämpligt att genomföra utifrån behov och ekonomiskt utrymme, och hur projekten bör planeras för att bli så kostnadseffektiva som möjligt.

Genomför projekten

Även om entreprenörer ofta erbjuder även projektledning så rekommenderar vi att ni låter byggkonsulten sköta byggprojektledningen vid genomförande av projekten. En byggprojektledare som är ert ombud, istället för entreprenörens, säkerställer en väl genomförd projektering, upphandling och genomförande av ert underhållsprojekt.

Byggprojektledarens viktigaste uppgift är att företräda er som beställare och se till att allting blir gjort rätt, i rätt tid och till rätt kostnad så att ni får maximal vinning av varje investerad krona.

Uppdatera underhållsplanen och planera för nästa års projekt och budget

Notera genomförda projekt i underhållsplanen, uppdatera den med relevant information och inled planeringen av nästa års projekt och budget.

Sammanfattning

 1. Gå igenom de närmaste årens kommande underhåll i er underhållsplan. Har det gått mer än 5 år sedan planen senast uppdaterades rekommenderar vi en särskild statusbesiktning eller förstudie specifikt för de åtgärder som ligger närmast i planen. Har ni ingen underhållsplan bör ni anlita en konsult för upprättande av sådan. Prioritera vilket underhåll som är viktigast för fastighetens funktion.
  .
 2. Se över hur kommande underhållsbehov kan kombineras med energieffektiviserande åtgärder, ta hjälp av konsulter (byggkonsult/byggprojektledare och energikonsut) med erfarenhet av dessa frågor om ni inte själva besitter den kunskapen. Ta sedan beslut om vilka åtgärder som ska planeras i nästkommande år budget.
  .
 3. Anlita en byggprojektledare i god tid innan projektet ska starta. Beakta att det kan ta upp till en månad innan byggprojektledaren kan påbörja ert projekt. Därefter kan det ta 6-12 veckor att projektera, upprätta förfrågningsunderlag och handla upp en entreprenör. Vidare har entreprenören sin uppstartstid innan den kan påbörja projektet. Var därför ute i god tid.
  .
 4. Genomför projektet, sammanställ eventuella förändringar under entreprenaden och kostnaderna.
  .
 5. Uppdatera underhållsplanen efter de åtgärder som genomförts så att historiken uppdateras i planen och den fortsätter hållas aktuell.

Vad kan Sustend hjälpa till med?

Sustend kan bistå er med alla steg i processen. Via vår Underhållsplan Grön, en särskild underhållsplan med energikartläggning och där samplanering med energieffektiviseringsåtgärder görs redan i planen, får ni all fakta ni behöver. Både gällande er fastighets underhållsbehov och dess energibesparingspotential. Vid framtagandet av Underhållsplan Grön samarbetar våra erfarna besiktningsmän med professionella energiexperter. Våra projektledare kan sedan driva projekten från start till mål.

Är du också intresserad av att kombinera fastighetsunderhållet med energieffektivisering?

Kontakta oss!