Underhållsplan med energieffektivisering

Spara både på ekonomin och miljön - kombinera fastighetsunderhåll med energibesparing!

Underhållsplan Grön
- underhållsplanera och energieffektivisera samtidigt!

Underhållsplan Grön är en lika omfattande underhållsplan som vår vanliga underhållsplan, men med ett väsentligt tillägg. Nämligen att den granskar fastigheten extra noggrant även ur ett energiperspektiv och kopplar ihop möjliga energibesparingsåtgärder med er fastighets underhållsbehov.

Genom att kombinera underhållsprojekten med energieffektiviserande åtgärder kan stora besparingar göras, och investeringarna blir betydligt mer lönsamma än om åtgärderna genomförs var för sig.

Med Underhållsplan Grön vet ni inte bara hur ni ska underhållsplanera. Ni vet också hur ni kan energieffektivisera er fastighet, hur mycket energi och pengar ni kan spara, och hur energieffektiviseringen kan kopplas samman med fastighetsunderhållet. I Underhållsplan Grön hittar ni alla fakta ni behöver för att veta vilka moment som bör prioriteras, vilket också ger er ett utförligt och tydligt underlag som gör det enklare att fatta beslut.

Schematisk bild över energiförbrukning i fastighet

Sänk
driftskostnaderna

Energieffektivisering sänker förbrukningen, vilket sänker era driftskostnader. Svårare än så är det inte!

Minska
miljöbelastningen

Vi har alla ett ansvar för miljön. Dessutom hårdnar reglerna regelbundet. Hamna inte på efterkälken!

Stabilisera
ekonomin

Minskad förbrukning gör er ekonomi mindre känslig för marknadens prisfluktuationer.

Öka
fastighetsvärdet

Låga driftskostnader samt miljö- och hållbarhetsarbete höjer föreningens status och ökar fastighetsvärdet.

Med största sannolikhet kan ni energieffektivisera fastigheten mer än ni tror!

Många bostadsrättsföreningar är inte medvetna om hur stora kostnadsbesparingar som kan uppnås med energieffektiviserande åtgärder. Eller hur stora fördelar det innebär att kombinera och samordna det återkommande underhållsarbetet, det vill säga de åtgärder som specificeras i en underhållsplan, med energibesparande investeringar. En energiutredning kopplad till underhållsplanen är ett första steg till långsiktig kostnadsbesparing för er bostadsrättsförening.

Många mindre åtgärder kan ge stor energibesparing

Det går ofta att med små, enkla medel sänka energiförbrukningen i en fastighet. Men för att kunna bedöma vilka åtgärder som det är värt för er bostadsrättsförening att satsa på behöver ni först veta vilka dessa åtgärder är, ha koll på den aktuella förbrukningen, och kunna beräkna hur stor påverkan en viss åtgärd skulle ha för att veta om den är värd att genomföra.

Det finns stora vinster med att samplanera större energieffektiviseringsåtgärder med underhålls- och renoveringsprojekt

Andra energieffektiviserande åtgärder kan innebära lite större investeringar. Om det krävs mer omfattande ingrepp i fastigheten är det lämpligt att slå samman dessa projekt med underhålls- eller renoveringsprojekt. Både för att spara på kostnader och på tid, och för att minimera olägenheterna projekten kan medföra för de boende.

Hur tas en underhållsplan med energieffektivisering fram?

Sustends besiktningsförrättare utför en grundlig statusbesiktning, med extra kontrollmoment från en särskild energiteknisk checklista. Till detta adderas driftdata från fastigheten.

Energiexperter analyserar byggnaden och skapar en datamodell för kunna simulera olika åtgärder i ett dynamiskt energiberäkningsprogram. Modellen jämförs med den verkliga energianvändningen från energifakturor för att få byggnaden så lik verkligheten som möjligt. Simuleringarnas resultat valideras med kontrollberäkningar.

Slutligen sammanställs ett åtgärdspaket med lönsamma åtgärder. Vissa åtgärder kan utföras omedelbart, medan vissa kräver ytterligare utredning och eventuell förstudie. Lönsamheten för de olika åtgärderna beräknas via LCC-kalkyler och sammanfattas i rapporten.

Nyfiken på underhållsplan eller energieffektivisering?

Ring oss på 010-175 69 09, skicka e-post till info@sustend.se eller använd kontaktformuläret, så hör vi av oss.