Nyproduktion och parkeringsbrist

Förr i tiden byggdes bostäder med tillräckligt många tillhörande parkeringsplatser, men när det gäller nybyggda bostadsområden är det dåligt med tillgång till parkering och köerna till de relativt få platser som finns är ofta långa. Faktum är att brist på parkering i nybyggda områden verkar vara något av det som folk som bor där klagar på allra mest.

Är det en miss? En slump? Har någon räknat fel? Nej, givetvis inte. Det är högst medvetet. Den senaste åtgärden för att minska bilanvändandet är att minska tillgången till parkeringsplatser. På flera ställen i Sverige planeras eller pågår försök med att sänka parkeringstalen, men det finns en stor osäkerhet kring vilka konsekvenser det medför och hur effektivt det är.

”Den senaste åtgärden för att minska bilanvändandet är att minska tillgången till parkeringsplatser. På flera ställen i Sverige planeras eller pågår försök med att sänka parkeringstalen.”

Svenska Miljöinstitutet presenterade i januari 2018 i samarbete med Trafikverket och trafik- och miljökonsulterna Koucky & Partners en studie som gjorts över ett antal nybyggnadsprojekt med låga parkeringstal. I studien finns åtta byggprojekt i Sverige och fyra i andra europeiska länder och resultatet visar att de flesta av projekten har fallit relativt väl ut i förhållande till målen.

Bland de svenska nybyggnadsprojekt som studerats Porslinsfabriken (Gbg), Kvillebäcken (Gbg), Almedals Terrasser (Gbg), Norra Djurgårdsstaden (Sthlm), Hammarby Sjöstad (Sthlm), Fullriggaren (Malmö), Klippern (Malmö) och Embla (Umeå).

Följande framgångsfaktorer har identifierats:

God tillgänglighet och enkelt vardagsliv utan egen bil

Nära till service, god tillgång till kollektivtrafik, bra gång- och cykelbanor, lättillgängliga cykelparkeringar av god kvalitet och bilpooler.

Ett tydligt och samlat koncept riktat till rätt målgrupp

Studien visar att det är viktigt att skapa realistiska förväntningar hos dem som flyttar in. Bilfriheten bör inte ”döljas” utan snarare marknadsföras som en boendekvalitet tillsammans med eventuella mobilitetstjänster. Att nöjdheten i vissa av dessa områden varit stor beror förmodligen inte så mycket på att bilanvändare omvänts, utan på att människor utan bil flyttat dit eftersom förutsättningarna passar dem.

Parkeringskostnad som ett styrmedel

Studien konstaterar att hög kostnadstäckning för parkeringar dämpar efterfrågan. Däremot påtalas att i de fall det finns billigare, eller gratis, parkeringsmöjligheter i närheten så bör man vidta åtgärder för även dessa parkeringsmöjligheter för att boende inte helt enkelt ska ställa bilen där istället.

Samlade parkeringsanläggningar för effektivt nyttjande

Enligt studien är samlade parkeringsanläggningar den bästa lösningen för att skapa möjligheter för flexibilitet och samnyttjande. På så sätt kan också parkeringsplatserna utnyttjas för mobilitetstjänster som exempelvis bilpool. Flera fastigheter kan nyttja parkeringen som en enskild aktör ansvarar för. Parkeringsanläggningen kan enligt studien med fördel placeras en bit ifrån fastigheterna för att minska bilens attraktivitet som färdsätt, helst 100 -200 meter.

Inte bara försvårande av bilägande, även förenklande av bilfrihet

Arkitekter och exploatörer har börjat att redan vid planering av nybyggnation ha målsättningen att genom olika åtgärder skapa goda förutsättningar för lågt bilinnehav och hög andel hållbart resande. Kommunernas mål är helt enkelt bara att minska bilanvändandet, exploatörernas intressen är naturligtvis mer ekonomiska. Färre parkeringsplatser innebär en minskad kostnad, eller större möjlighet att utnyttja ytan för annan byggnation. Samtidigt måste de bygga attraktiva bostäder som människor vill bo i, för att projektet ska bli lönsamt. Att hitta rätt nivå och skapa bästa möjliga förutsättningar för att tillgodose alla aspekter är en balansgång.

Aktörer och deras drivkrafter för sänkt parkeringstal i de studerade projekten:

Kommun/stad – Förtätning
– Luftkvalitet
– Trafikvolymer
– Hållbarhetsmål
– Att vara föregångare
Exploatör – Ekonomi
– Efterfrågan
– Hållbarhetsprofil
Målgrupp – Attraktivt boende
– Ekonomi
– God tillgänglighet utan bil
Mobilitetsleverantörer – Utökad marknad

 

Att det finns ont om parkeringsplatser och att de som finns är väldigt dyra är naturligtvis ett sätt att minska bilanvändningen som kan uppröra många bilägare. Men det pågår samtidigt försök och insatser för att underlätta för de boende att leva utan egen bil.

Insatser som gjorts i de studerade projekten:

Bilpool Samtliga projekt (Embla planerat, men ej
implementerat än)
Lånecykelsystem Hammarby Sjöstad, Klippern 4, Norra
Djurgårdsstaden
Cykelpool (t.ex. med lastcyklar) Fullriggaren, Klippern 4, Kvillebäcken
(planeras till 2018)
Kvalitetshöjd cykelparkering
(t.ex. väderskydd, låsbara cykelgarderober,
parkering på entréterrass)
Embla, Fullriggaren, Klippern 4, Kvillebäcken,
Norra Djurgårdsstaden
Mobility management fond
(finansierad av fastighetsägaren)
Embla
Servicestation för cykel Embla, Klippern 4, Kvillebäcken
Omklädningsrum och dusch för arbetsplatser Embla
Subventionerat kollektivtrafikkort Klippern 4
Realtidsskylt för kollektivtrafik i fastigheten Klippern 4
Leveransboxar för paket i fastigheten Klippern 4
Informationsinsatser hållbart resande Fullriggaren, Embla
Laddplatser för elfordon Norra Djurgårdstaden

En slutlig reflektion

Bilburna och bilfria har i stort sett samma mål. Alla vill vi ha ett vardagsliv som är någorlunda bekvämt. Alla vill vi skona miljön och slippa trafikstockningar. Många klarar sig utmärkt utan bil, men för andra blir det i dagsläget nästan omöjligt att få ihop livspusslet. Hittills har mycket av anpassningarna för att minska bilanvändningen i Sverige gått ut på att försvåra och fördyra bilägandet, men mer och mer börjar trenden vridas till att istället göra insatser för att förenkla bilfrihet. Förändringsarbetet är bara i sin början. Säkerligen kommer vi i framtiden få se många innovativa lösningar som hjälper oss att minska vår bilanvändning.