Projekteringsledning – vad är projekteringsledarens roll i projektet?

Det ställs idag allt högre krav på fastigheterna som uppförs. De blir mer och mer tekniskt komplicerade och dessutom finns det lika många krav och förväntningar som det finns intressenter i ett projekt, därför krävs kompetent projekteringsledning. Projekteringsledarens främsta uppgift är att se helheten och koordinera alla medlemmar i projekteringsgruppen mot ett och samma slutmål. Vi har intervjuat vår projekteringsledare Saidom Shahgiriev som ger svar på sin syn om projekteringsarbetet.

I behov av professionell projekteringsledning?

Kontakta oss!

 

Projekteringsledarens främsta uppgift, vilken är det?

Projekteringsledaren har enligt mig en central roll mellan beställarorganisationen och projekteringsgruppen. Min uppgift är framförallt att delge information och beslut men samtidigt se till så att projektörerna projekterar i enlighet men den produkt beställaren efterfrågar.

Till ovan hör att samordna alla projektörer och skapa god stämning i projekteringsgruppen så att samtliga involverade blir engagerade i uppdraget. Detta åstadkoms genom att jag själv är engagerad men samtidigt lyhörd, tydlig och bidragande till det sociala samspelet.

Projekteringsledare är den person som ska söka och begära information eller eventuella beslut från beställarorganisationen för att kunna driva projekteringsprocessen framåt, vilket klargörs utifrån projekteringsmötena och upplägget i projekteringsprotokollen.

Mycket av jobbet handlar om att samordna och styra alla projektörer åt samma håll – projektets slutmål.

För att nå ett önskat slutmål och uppnå beställarens förväntan behöver projekteringsledaren själv förstå beställarens visioner och mål med projektet och delge detta genom information och beslut till alla projektörer som skapar bygghandlingar, vilka slutligen kommer resultera i byggnadsverket.

Vi har märkt att projekteringslösningar i projekteringsprocessen i allt större omfattning standardiseras. Detta standardiserar även resultatet – den färdiga anläggningen. Men fokus bör istället ligga på att standardisera arbetssätt och hitta nyckelfaktorer som främjar kreativitet och engagemang i den osäkerhet som projekteringen trots allt innebär med så många involverade intressenter, aktörer och projektdeltagare.

Hur uppmuntrar man en projekteringsgrupp till framdrift och kvalité?

Projekteringsledaren i ett projekt har ett enormt ansvar och kan skapa ett betydande mervärde för projekteringsprocessen i allmänhet och projekteringsgruppen i synnerhet. Jag tror att en bra projekteringsledare ska besitta följande kunskaper och egenskaper:

  • Erfarenhet inom projektering och produktion
  • Ledarskapsförmånga, social kompetens och driv
  • Beslutsförmåga
  • Lyhördhet
  • Ett organiserat arbetssätt

 

En projekteringsgrupp utgörs av en blandad skara människor, väldigt kompetenta men oftast nischade inom sina område.

Avsaknaden av kunskap och förståelse för andra teknikområden och kanske rädsla för att blotta sin okunskap inom enskilda frågor gör att den enskilde ibland bevakar sina intressen utan att lyssna på andra. Det gör att gruppen fastnar. Projekteringsledarens roll för att bryta upp dessa barriärer är att vara en generalist, att förstå sig på projekteringsprocessen, på produktionen och framför allt på det mänskliga samspelet. Jag vill gärna utmana, ifrågasätta och hellre ställa en ”dum” fråga för mycket än för lite under projekteringsmöten för att få igång diskussionerna.

Att vara projekteringsledare innebär enligt mig i mångt och mycket att skapa en plattform för människor att samarbeta, kommunicera och dela med sig av sina erfarenheter för att tillsammans uppnå en lösning.

Plattformen uppnås genom projekteringsmöten, digitala och fysiska. Min erfarenhet är samarbetsklimatet ofta blir bättre om projekteringsgruppens samtliga discipliner under vissa dagar sitter tillsammans och arbetar. Det ökar gruppdynamiken och engagemanget hos deltagarna samtidigt som vägarna till information kapas. Det blir lättare att bolla och diskutera frågor sinsemellan och det reducerar risken för missförstånd som kan uppstå i exempelvis mailkonversationer.

Strukturerade projekteringsmöten är en annan framgångsfaktor.

Dessa möten är positiva i den bemärkelsen att information ges och beslut tas vilket driver projektet framåt. Jag förespråkar också mer riktade arbetsmöten på en lägre beslutsfattandenivå där detaljer kan diskuteras mer ingående.

Vad är din syn på ett lyckat slutresultat?

Ett lyckat slutresultat enligt mig är ett projekt som drivs med tydlig bra kommunikation och ett samarbete projektmedlemmarna emellan som leder till att man hjälper varandra med de problem som uppstår under projektets gång.

Det är ofrånkomligt i byggbranschen att vi stöter på hinder på vägen men det viktigaste är hur vi arbetar för att överkomma dessa.

Ett lyckat projekt är det som i slutändan överträffar budget och tidplan men samtidigt behåller en sammansvetsad projektgrupp.

I behov av professionell projekteringsledning?

Kontakta oss!

 

Projektledning

ÄTA-arbeten | Vad är det, varför uppstår de och hur hanteras de?

15 september 2021
Teknik & kunskap

Hyresgästanpassning - byggprojektledaren förklarar

12 juli 2021
Teknik & kunskap

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap
30 juni 2022
Teknik & kunskap