Sustend hjälper bostadsrättsförening att sänka driftskostnaderna med över 2 miljoner

Genom att storsatsa på underhåll kombinerat med energieffektivisering sänker Brf Korndahl sina el- och uppvärmningskostnader med 2,4 miljoner per år.

Mölndalsposten gick nyligen ut med en artikel där de skrev om vår kunds, HSB Brf Korndahls, storslagna energieffektiviseringsprojekt. Bostadsrättsföreningen hade sedan tidigare en underhållsplan ifrån Sustend, och anlitade nu Sustend för projektering, upphandling och byggprojektledning av en omfattande och väldigt intressant entreprenad. I samband med att föreningen skulle genomföra större, och väldigt kostsamma, tak- och fasadrenoveringsprojekt ville man gå steget längre och passa på att koppla samman underhållsåtgärder med energieffektiviseringsåtgärder för att maximera både miljönyttan och besparingspotentialen.

En sänkning av förbrukning medför självklart även en sänkning av kostnader, men framför allt tryggar bostadsrättsföreningen både föreningens gemensamma ekonomi och medlemmarnas privatekonomi mot de stora och oförutsägbara prisfluktuationer vi nu ser på marknaden.

Totalt beräknas energieffektiviseringsåtgärderna att sänka föreningens el- och uppvärmningskostnader med 2 400 000 kr per år. Dessutom kommer underhållsfritt material väljas, vilket medför att föreningen kan minska avsättningen till sin underhållsfond med 400 000 kr per år.

Samverkan mellan bygg- och energieffektiviseringskonsulter

Med utgångspunkt i föreningens underhållsplan, som Sustend tog fram 2020, analyserades hur större underhållsåtgärder avseende fasad och tak bäst kan kombineras med investeringar inom energieffektivisering. Tillsammans med certifierade energiexperter från Memab, som Sustend samarbetat med i energifrågor sedan 2019, togs olika förslag på åtgärdspaket fram. Dessa granskades därefter ur ett lönsamhetsperspektiv.

– Detta är i mångt och mycket ett ganska innovativt sätt att utvärdera en fastighet på. Oftast lever underhållsplanen och energikartläggningen sina egna liv, i detta projekt har vi kombinerat dem för att finna potentiella synergier, säger Saidom Shahgiriev, projektledare inom bygg och fastighet på Sustend.

K-märkning och strikta bestämmelser innebar extra utmaningar

HSB Brf Korndahl utgörs av två gårdar med tre huskroppar vardera. Området är K-märkt enligt detaljplanen vilket innebär väldigt strikta bestämmelser kring vilka förändringar som överhuvudtaget får göras på fastigheten.

– De strikta begränsningarna i detaljplanen har såklart varit en utmaning i projektet och medfört att vi fått tänka om i flera omgångar, till syvende och sist landade vi dock i en väldigt bra lösning som förutom att sänka föreningens driftkostnader med över två miljoner kronor även reducerar avsättningen till underhållsfonden med 400 000 kr om året genom att vi använder mer underhållsfritt material, säger Saidom Shahgiriev.

Den slutliga lösningen omfattar tilläggsisolering, energiåtervinning och solceller med delning av energi mellan de 6 huskropparna och 323 lägenheterna som föreningen förfogar över.

Upphandlingen är nu klar, och entreprenaden omfattar:

  • Rivning av befintlig tegelfasad för tilläggsisolering av stomme och montage av nytt fasadsystem med tunntegel
  • Ombyggnation av ventilationssystem från traditionellt frånluftssystem till frånluft med återvinning som sys ihop med föreningens två undercentraler
  • Byte av tak och installation av solceller med en installerad toppeffekt om 500 kW
  • Ombyggnation av föreningens elcentraler till gemensam el med individuell mätning och debitering

Det låter som väldigt kostsamma åtgärder, vilket det också är, men genom den stora besparing som görs i drift- och underhållskostnader ger det en marginell skillnad i avgiftshöjning för föreningens medlemmar i jämförelse mot den avgiftshöjning som hade behövts för att utföra åtgärderna i underhållsplanen utan att samtidigt energieffektivisera byggnaderna.

Projekten kommer innebära följande fördelar för föreningen:

  • Lägre förbrukning minskar känsligheten för prisfluktuationer på elmarknaden.
  • Driftskostnaderna minskas med över 2 miljoner per år.
  • Fastigheternas energiklass förbättras ifrån nuvarande energiklass D till Energiklass B.
  • Avsättningen till underhållsfonden kan minskas med 400 000 kr per år.
  • Hela området får ett rejält utseendemässigt lyft.
  • Att föreningen är nytänkande, producerar förnybar el och återvinner sin värme är också något som värderas högt av intressenter på marknaden.

Är du också intresserad av att kombinera fastighetsunderhållet med energieffektivisering?

Kontakta oss!

Vad har varit den största utmaningen i själva projekteringen?

– Att hitta de mest optimala lösningarna ur ett kostnads/nytto-perspektiv och därtill uppfylla de lönsamhetskrav som beställaren har är en utmaning. En annan är att presentera allt underlag på ett så lättförståeligt sätt att de medlemmar som bor i föreningen också kan ta till sig det. En del av åtgärderna kräver stämmobeslut i en bostadsrättsförening, att likställa med att få ett godkännande från investeringskommittén i en större kommersiell organisation. Medlemmarnas pengar ska ju förfogas på ett sådant sätt att de gör största möjliga nytta och det gäller att få alla att förstå alla de kalkyler som upprättats, säger Saidom Shahgiriev.

– Att få igenom bygglovet var inte heller en bagatell men utan utmaningar försvinner allt det roliga med att vara projektledare. Det är ju därför vi valt det här yrket, för att få utlopp för vår uppfinningsrikedom och att hjälpa våra kunder att välja de bästa lösningarna.

Projektering och upphandling är klara, vad händer nu?

– Vi gick igenom en gedigen upphandlingsprocess där vi förutom anbudssummorna även, genom personliga intervjuer, utvärderade de olika entreprenörernas organisation, samarbetsvillighet och produktionsupplägg. För kunden var det viktigt att ha en motpart som de kan ha en långsiktig relation med, den här entreprenaden kommer trots allt att pågå i 2,5 år och under tidens gång är det inte mer regel än undantag att vi kommer hamna i situationer där åsikterna skiljer sig åt. Då gäller det att genom dialog och bestämmelser i entreprenadjuridiken finna bästa möjliga väg. I den aspekten stack verkligen Struktur Gbg AB och dess VD Kristian Modig ut, vi ser väldigt mycket fram emot att köra i gång den här entreprenaden med dem.

Under projektets gång kommer två av Sustends byggprojektledare, Eric Strand och Daniel Augustsson, att agera projekt- och delprojektledare tillsammans med Saidom Shahgiriev. Förutom att driva projektet kommer de säkerställa att medlemmarna alltid har rätt information och upplever att deras åsikter blir hörda, samt att resultatet uppfyller de krav som föreskrivits i upphandlingen.

Första byggnadsställningen reses februari 2023 och hela entreprenaden beräknas vara färdigställd i mitten av 2025.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din bostadsrättsförening med underhållsplan, energieffektivisering eller projektledning?

Kontakta oss!

Stambyte - ett stort men nödvändigt ingrepp

28 maj 2020
Teknik & kunskap

Relining eller stambyte, vilket ska man välja?

18 september 2019
Teknik & kunskap

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap

Fönsterbyte eller fönsterrenovering - vilket val är bäst?

7 oktober 2019
Debatt • Teknik & kunskap

Tegelfasad - Renovering och underhåll av tegel, fogar och armering

4 september 2019
Teknik & kunskap

Projekteringsledning - vad är projekteringsledarens roll i projektet?

30 juni 2022
Teknik & kunskap

Putsad fasad | Att underhålla, laga och renovera en putsfasad

26 september 2019
Teknik & kunskap

5 steg ger effektivare fastighetsunderhåll

5 april 2016
Teknik & kunskap

10 viktiga klimatanpassningar alla fastighetsägare bör genomföra

26 oktober 2017
Teknik & kunskap