KA enl. PBL

Som en opartisk aktör säkerställer vi att projektet inte bara följer lagen utan även håller högsta möjliga standard. Vi rådgör, kommunicerar och finns tillgängliga för att ta er igenom djungeln av myndighetskrav.

Kontrollansvarig – En oberoende garant för uppfyllande av kvalitets- och myndighetskrav i ditt projekt

En kontrollansvarig enligt Plan och Bygglagen (PBL) har en nyckelroll för att säkerställa att ditt byggprojekt följer bygglagstiftningen och uppfyller alla nödvändiga myndighetskrav. Med en Certifierad Kontrollansvarig vid din sida kan du vara trygg i att ditt projekt inte bara når utan överträffar de högt ställda krav som svenska byggprojekt förväntas möta.

Vad är en Kontrollansvarig (KA)?

En kontrollansvarig, även benämnd KA eller certifierad kontrollansvarig ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det är en professionell och oberoende expert som ska säkerställa att nödvändiga kontroller genomförs och att regelverket efterlevs. För projekt som kräver bygglov och/eller bygganmälan är det enligt Plan- och Bygglagen (PBL) ett krav att ha en certifierad kontrollansvarig. Vidare tydliggör lagstiftningen att den kontrollansvariga måste ha en självständig ställning, exempelvis att denne inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Alla våra kontrollansvariga är certifierade utav ackrediterade certifieringsorgan och innehar såväl behörighet N som K. Det är byggnadsnämnden som bestämmer vilken behörighetsnivå som krävs för ditt specifika projekt.

Vad gör en Kontrollansvarig (KA)?

En Kontrollansvarig (KA) har ett brett ansvarsområde och central roll genom hela byggprocessen, arbetsuppgifterna inkluderar:

  • Upprättande av kontrollplan: En detaljerad plan för vilka kontroller som behöver göras under projektets gång i syfte att uppfylla myndighetskrav
  • Anmälda och oanmälda besök: En KA ska genomföra såväl anmälda som oanmälda platsbesök för att kontrollera att bestämmelser och villkor efterlevs.
  • Deltagande vid tekniska samråd: Möten där tekniska aspekter av projektet diskuteras med myndigheterna
  • Slututlåtande: Efter projektets slutförande ska kontrollansvarig avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som ligger till grund för slutbeskedet vilket krävs för att byggnaden ska tas i bruk.

Sustends Kontrollansvariga – En opartisk rådgivare och din högra hand

Som en opartisk aktör säkerställer vi att projektet inte bara följer lagen utan även håller högsta möjliga standard. Vi rådgör, kommunicerar och finns tillgängliga för att ta er igenom djungeln av myndighetskrav.

Vill du veta mer om hur våra Kontrollansvariga kan stötta dig i ditt projekt? Hör av dig till oss!