ÄTA-arbeten | Vad är det, varför uppstår de och hur hanteras de?

ÄTA-arbeten är ett mer eller mindre oundvikligt inslag i bygg- och anläggningsentreprenader. Det är mer regel än undantag att ett ursprungligt kontrakt kantas av ändrade förutsättningar och uppdaterade önskemål.

I behov av en professionell byggprojektledare?

Kontakta oss!

 

De allmänna bestämmelserna fastslår entreprenadrättsliga skyldigheter och befogenheter för både beställare och entreprenör. Dessutom fungerar standardavtalen, AB 04 och ABT 06 som ett ramverk som beställare och entreprenör kan falla tillbaks på vid oklarheter. Trots det uppstår tidsödande och relationsfördärvande dispyter om just ÄTA-arbeten och i synnerhet ersättningen av desamma.

Låt oss titta närmare på begreppet ÄTA, hur ÄTA-arbeten uppkommer, och de spelregler som stipuleras i entreprenadbranschens standardavtal.

Vad är ÄTA-arbeten?

ÄTA är en vedertagen förkortning som står för Ändrings- Tilläggs- och Avgående arbeten. Det handlar om förändringar av entreprenaden mot ursprungliga kontraktsarbeten.

För att fastslå om en förändring utgör ett ÄTA-arbete eller inte kontrolleras föreskrivet arbete i kontraktshandlingarna (förfrågningsunderlag, entreprenadavtal etc.) och jämförs med omfattningen av det slutgiltiga uppdraget – entreprenadarbetet.

Några orsaker till ÄTA-arbeten framträder extra tydligt;

  • Kontraktshandlingarna som entreprenören blivit upphandlad på innehåller brister.
  • Förundersökningen innan projektering och entreprenadstart har varit bristfällig.
  • Beställaren beordrar något ytterligare arbete utöver de arbeten som ursprungliga handlingar omfattar.
  • Oväntade faktorer och dolda förutsättningar som inte kunnat förmodas eller beaktats innan entreprenaden påbörjats.

Projektering och förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget anges de arbeten som beställaren önskar ha utförda samt vilket slutresultat som förväntas av entreprenaden.

Det är många steg som behöver beaktas vid projektering och framtagning av ett förfrågningsunderlag. Vid en fasadrenovering behöver man tillexempel undersöka hur ser stommen ser ut bakom teglet? Vilket typ av ventilerat putssystem lämpar sig bäst för huset med tanke på läget och utformningen? Hur ska anslutningen göras till fönster och dörrar? Hur säkerställs ett långsiktigt hållbart resultat? Ju grundligare förarbetet är desto mindre risk för överraskningar under själva produktionen.

Det är konstaterat, inte bara av oss utan generellt av empiriska studier som gjorts, att den största drivande faktorn till ÄTA-arbeten är ett bristfälligt projekteringsunderlag.

Administrativa Föreskrifter (AF)

De Administrativa Föreskrifterna (AF) ger struktur och konsensus åt bygghandlingar och andra dokument som behövs för att genomföra arbetet. De innehåller verktyg som säkrar arbetsprocessen, och således säkrar de också kvaliteten i avtal, överenskommelser och anbud.

Kontraktshandlingar och rangordning av dessa

Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna. Kontraktshandlingarna omfattar även sådana detaljarbeten som, utan att vara särskilt angivna i kontraktshandlingarna, uppenbarligen är avsedda att utföras utan tillägg till kontraktssumman. (1 kap. 1§ AB 04, ABT 06)

Det första kapitlet, första paragrafen i AB 04/ABT 06, som anges ovan, definierar en kontraktshandling och dess innehåll. Förfrågningsunderlaget är en sådan typ av kontraktshandling som utgörs av tekniska beskrivningar, ritningar och administrativa föreskrifter.

Tredje paragrafen i samma kapitel (AB 04 1 kap. 3 §) behandlar rangordning av kontraktshandlingarna. Rangordningsregeln tillämpas vid motstridigheter i kontraktshandlingarna. Paragrafen befäster att kontraktet är av högsta rang och innehållet i kontraktet värderas därför högre än uppgifter i övriga kontraktshandlingar.

Definitionen av ett föreskrivet ÄTA-arbete

”ÄTA-arbete: Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbeten.” (AB 04)

Definitionen enligt ovan av ett ÄTA-arbete anges i de inledande begreppsbestämmelserna till AB 04. I begreppsförklaringen tydliggörs att det tillkommande, ändrade eller avgående arbetet skall ha ett omedelbart samband med kontraktsarbetena. ÄTA-arbeten är således arbeten som tillkommer eller avgår under entreprenadtiden och som inte är angivna i de ursprungliga handlingarna.

Fjärde kapitlet tredje paragrafen (4 kap. 3 §) AB 04 gör entreprenören förpliktigad att utföra ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren. Till denna beskrivning hör att störningar enligt 4 kap. 3 § är sådana som beordras av beställaren.

Exempel: I ett förfrågningsunderlag anges att jobbet avser läggning av gatsten på en yta om 50 m². Efter att kontraktet upprättats bestämmer beställaren att jobbet istället skall omfatta 70 m². Läggning av ytterligare 20 m² gatsten blir då ett tillkommande arbete. Ett ÄTA-arbete.

Likställda ÄTA-arbeten

Fjärde paragrafen i samma kapitel som nämns ovan (4 kap. 4 §) AB 04 beskriver att arbeten som likställs med ÄTA-arbeten är situationer då beställaren antingen lämnat uppgifter som visat sig vara felaktiga eller då förhållandena visar sig avvika från det underlag entreprenören haft tillgång till vid kalkylering av anbudet.

Fjärde paragrafen, andra kapitlet i AB 04 (2 kap. 4 §) definierar tre så kallade spärrar som kan användas för att avgöra om situationen är att betrakta som ett likställt ÄTA-arbete.

Den första spärren hänvisar till 1 kap. 6 § AB 04. Denna paragraf fastställer att omfattningen av entreprenörens arbete skall ingå i kontraktshandlingarna. Omfattas inte arbetet av kontraktshandlingarna är det enligt föreskrifterna ett likställt ÄTA-arbete.

Den andra spärren hänvisar till 1 kap. 7 §. Här fastställes att entreprenören skall kunna tillskaffa sig saklig kännedom om arbetets beskaffenhet antingen genom en syn på plats eller på annat likvärdigt sätt. Om entreprenören inte kunnat förutse arbetets beskaffenhet genom att agera enligt 1 kap. 7 § anses arbetet vara en likställd ÄTA.

Den tredje och sista spärren hänvisar till 1 kap. 8 §, som anger att om förhållande inte angivits i handlingar skall entreprenören genom fackmässig bedömning kunna skaffa kännedom om förhållandet. Har detta inte varit möjligt för entreprenören är förhållandet att anses som ett likställt ÄTA-arbete.

Det är högst väsentligt att mellan beställare och entreprenör klargöra vad som entreprenadjuridiskt anses vara en likställd ÄTA. Detta för att entreprenören skall ha möjlighet att få ersättning för de faktiska omständigheterna som inte anges i kontraktshandlingarna.

Figuren nedan illustrerar de olika typerna av ÄTA-arbeten

I illustrationen redogörs följden och kopplingarna mellan gällande paragrafer i de allmänna bestämmelserna.

 

Sammanfattning

En avgörande faktor för en lyckad entreprenad utan långa dispyter och tvister är att den föregås av en ordentlig upphandling och att ett tydligt avtal träffas för att reducera antalet oförutsedda händelser och kostnader. Av den anledningen ska ÄTA-arbeten, hanteringen och prissättningen av dessa tydligt regleras i avtalet.

Kontrollera alltid uppkomna ÄTA-arbeten mot kontraktshandlingar, säkerställ även att entreprenören specificerar vad det enskilda ÄTA-arbetet medför för påföljder i tid och kostnad.

Står du inför ett byggprojekt?

En viktig punkt som många missbedömer är tiden det tar att leda ett projekt. Ta inte på dig rollen som ansvarig om du inte hinner vara närvarande. Ta hjälp av en erfaren konsult om du själv inte är insatt i entreprenadjuridik eller saknar byggnadsteknisk kunskap. Byggprojekt innebär inte sällan att stora investeringar står på spel, det lönar sig därför att ta in expertkunskap som kan säkerställa att det utförs korrekt.

Funderar du på om ditt framtida projekt skulle behöva extern kompetens? Då finns Sustend Byggprojektledning. Vi kan stå till tjänst hela vägen, med hela eller delar av projektprocessen. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion, ett samtal kostar ingenting!

Läs även gärna mer om våra certifierade besiktningsmän och vilka olika typer av besiktningar som vi utför.

Hyresgästanpassning - byggprojektledaren förklarar

12 juli 2021
Teknik & kunskap

Besiktning

Sustend Projektledning steg för steg

Projekteringsledning - vad är projekteringsledarens roll i projektet?

30 juni 2022
Teknik & kunskap

Förmånligt statligt bidrag för energieffektivisering av flerbostadshus

13 oktober 2021
Nyheter • Teknik & kunskap