Brandmän bekämpar eld

Ett av Sveriges vanligaste isoleringsmaterial orsaken till katastrofbranden i London

Hela Europa chockades av förra veckans storbrand i Grenfell Tower i London. På 15 minuter spreds elden från fjärde till tjugofjärde våningen. För att fullt ut förstå hur extremt snabbt detta förlopp är kan man jämföra med att brandskyddsreglerna för den aktuella typen av byggnad förespråkar att det ska ta minst en timme för elden att sprida sig från en våning till en annan. I Grenfell Tower slukades i stort sett hela byggnaden på en timme.

Att branden blev så pass katastrofal verkar skrämmande nog till stor del bero på att brandfarlig cellplast använts som isolering i fasaden. Eftersom användningen av cellplast i svenska byggnader har ökat explosionsartat de senaste 10 åren, så finns det all anledning för fastighetsägare att fundera lite extra på fastighetens brandsäkerhet.

Cellplast kan ha orsakat flera bränder runt om i Europa

Cellplast som använts på ett felaktigt sätt är sannolikt orsaken till många bränder runt om i Europa. En brand i ett höghus i Frankfurt i Tyskland 2012 ledde till att Tyskland började samla in information om bränder som kunde sammankopplas med cellplast. Trots att listan inte är fullständig har man kunnat dokumentera 100 sådana bränder mellan 2001 och 2017. Tyskland har förbjudit cellplast att användas i hus som är högre än 22 meter, det är så långt som brandkårens stegar når.

Även i Sverige har cellplasten orsakat våldsamma bränder. Några exempel är en studentlänga 2012, den stora branden i Centralsjukhuset i Karlstad 2013 och Älvkvarnsskolan i Sundbyberg 2015. Samtliga av dessa bränder fick ett förödande förlopp på grund av cellplast i fasaden som fattade eld.

Cellplast används som isolering i fasader i Sverige

Cellplast

Cellplast, även kallad frigolit, har använts som isoleringmaterial i tiotusentals svenska flerbostadshus som byggts under 2000-talet.

I Sverige har tiotusentals flerbostadshus byggts med cellplast, även kallat frigolit, som isoleringsmaterial under 2000-talet. Bland annat de beryktade enstegstätade fasaderna innehåller ofta cellplast. Cellplasten har blivit ett populärt isoleringsmaterial på grund av att den är effektiv, billig och enkel att använda. Tyvärr brinner den också mycket bättre än traditionella isoleringsmaterial som glas- och mineralull. Av de olika typer av cellplast som används är EPS, expanderad polystyren, den vanligaste. Det är också den som har sämst brandegenskaper. Redan vid 70-80°C deformeras den. Vid 150°C smälter den och rinner iväg. Smält, brinnande cellplast som är mycket svårsläckt kan droppa eller rinna iväg och skapa pölbränder. Den utvecklar också rejält med rök, vilket innebär att sikten snabbt blir dålig och byggnaden svårare att utrymma.

Kan man bygga säkert med cellplast?

En särskilt stor brandrisk föreligger just när cellplast byggs in bakom plåt, eftersom plåten inte är tillräckligt tät för att hindra brand och dessutom leder värme. En konstruktion med cellplast som bakats in i betong eller tjock puts betraktas som säker.

Londonbrandens extremt snabba förlopp förvånar brandskyddsexperter, som menar att för att en brand ska kunna spridas så pass snabbt måste någonting ha gått fel under byggprocessen. Även om isoleringsmaterialet i sig är brandfarligt ska byggnaden vara konstruerad på ett sätt som förhindrar att elden sprider sig så pass snabbt. Utredningen av brandförloppet är ännu inte helt klar, men en förklaring kan vara att det saknades brandbarriärer.

Brandskyddsföreningen varnar för cellplast

Brandskyddsföreningen har länge varnat för cellplastens dåliga brandskyddsegenskaper och påtalar att den ökade risken cellplasten medför är stor, samt att det finns för lite forskning och erfarenhet som visar hur materialet fungerar vid brand i en byggnad.  Det finns fortfarande stora kunskapsbrister hos byggentreprenörer, fastighetsförvaltare och fastighetsägare, menar man. Om cellplast används korrekt kan det vara relativt säkert att använda som isoleringsmaterial, men det finns ingen oberoende tredje part som kontrollerar att reglerna följs vid byggnationen. Nu hänger det på att byggherren själv ska kontrollera att man gjort rätt. På grund av okunskap kan därför felaktigheter slinka igenom.

Många tror att cellplast är säkert att bygga med eftersom det är tillåtet, men som materialet används idag utgör det en stor brandfara. Säkerheten bygger på att allt är perfekt, att det byggs exakt så som det är testat, att det är underhållet och oskadat och att ingen tändkälla tar sig förbi de skyddande ytskikten - Brandskyddsföreningen

Testmetoderna kring brännbara isoleringar måste förbättras och kunskapen kring lämpliga och olämpliga lösningar som innefattar cellplast spridas, säger Brandskyddsföreningen. De vill också att man tittar på redan byggda hus för att se till att de uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Vad bör man göra som fastighetsägare om fasaden är isolerad med cellplast?

Om fastigheten har isolerats med cellplast innebär det inte att man omgående behöver byta ut hela fasaderna. Huset ska vara konstruerat på ett sätt som förhindrar att branden sprids på det explosiva sätt som i Grenfell Tower. De bränder som har kunnat kopplas till cellplast i Sverige har inte fått lika enorma konsekvenser som i London.

Dessutom hade Grenfell Tower ett annat allvarligt problem som försvårade utrymningen, det 24 våningar höga huset med 120 lägenheter och 400-600 boende hade bara ett enda trapphus som utrymningsväg. I Sverige säger reglerna att bostadshus som är högre än 16 våningar måste ha minst två trapphus som är separerade från varandra.

Som fastighetsägare bör man dock vara väldigt noggrann med underhållet av fasaderna om de innehåller cellplast, så att de skyddande ytskikten som hindrar brand att nå cellplasten inte skadas. En spricka i putsen kan vara förödande. Man bör också genomföra regelbundna brandskyddskontroller och se till att exempelvis brandsläckare fungerar och finns på rätt ställen, att rökluckorna är funktionella samt att boende inte förvarar saker i trapphuset. Läs mer i vår tidigare artikel om brandsäkerhet och systematiskt brandskyddsarbete.

Som fastighetsägare bör man vara väldigt noggrann med underhållet av fasaderna om de innehåller cellplast, så att de skyddande ytskikten som hindrar brand att nå cellplasten inte skadas. En spricka i putsen kan vara förödande

Ska man däremot renovera fasaderna och sätta dit ny isolering bör man se till att konstruktionen är säker om man överväger att använda cellplast. Rätt konstruktion, rätt användande och rätt kunskap i alla led kan göra cellplasten till ett mycket kostnadseffektivt alternativ. Blir det fel riskerar man desto större konsekvenser.

Slarva inte med underhållet av fasaderna!

Vet man om att det finns cellplast i fasaden bör man som fastighetsägare alltså noggrant säkerställa att fasaden är i mycket gott skick, och underhålls på rätt sätt. Finns det osäkerheter, eller är det rent av dags för en fasadrenovering? Våra kunniga projektledare hjälper till att styra upp projektet från start till mål. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion eller en besiktning av fasaden.

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64