Installation av solceller – detta bör du veta!

Solen är en fantastisk källa till förnybar energi som kan hjälpa såväl den enskilda bostadsrättsföreningen som den kommersiella fastighetsägaren med ett helt bestånd att ersätta en betydande del av den el som idag köps in via elnätet.

Att solen är en förnybar källa innebär till skillnad mot exempelvis kol, olja och gas, att källan inte tar slut. Inte minst är det bra för både ekonomi och miljö, det ger er också en god – och dessutom statushöjande – hållbarhetsprofil.

I den här artikeln förklarar våra projektledare hur en solcellsanläggning i en fastighet fungerer, och vad som viktigt att tänka på när man investerar i solcellsenergi, och hur du går tillväga.

Viktiga begrepp att ha koll på när man pratar solceller

När du ska handla upp solceller eller diskutera frågan med sakkunniga kommer är det bra att känna till följande termer och begrepp:

AC, växelström – Den typ av ström som vi har i vårt elnät.

DC, likström – Solceller genererar likström och kan därför inte användas direkt i vårt elnät.

Växelriktare – En omvandlare som omvandlar den likström (DC) som produceras av solcellerna till växelström (AC) som kan användas i fastigheten.

Kilowattimme (kWh) – Ett mått på energi.

Märkeffekt (kW) – Ett standardiserat mått som tagits fram för att solcellers produktionskapacitet ska kunna jämföras. Solcellernas effekt mäts genom en standardiserad kontrollmätning under vissa specifika förutsättningar, STC (Standard Test Conditions).

 1. Solinstrålning på 1 000 W/m² med vinkelrätt infall mot modulytan
 2. Modultemperatur 25°C
 3. ”Air mass” 1,5 (AM 1.5) spektrum, det vill säga det spektrum ljuset har när det passerat jordens atmosfär en och en halv gång.

I verkligheten inträffar dessa förhållanden dock väldigt sällan, varför solcellerna oftast har lägre märkeffekt i verkligheten än under testen.

Toppeffekt (kWp, kWt) – Toppeffekten för en solcellsanläggning anges ofta i kWp (kilowatt peak) eller kWt (kilowatt toppeffekt) och är summan av märkeffekten på alla solcellsmoduler som ingår  i anläggningen. Den verkliga effekten är ofta lägre än toppeffekten då den sistnämnda anger effekten under mer eller mindre optimala förhållanden.

Verkningsgrad – Anger hur stor del av solstrålningens energi som omvandlas till elenergi. Många solcellsmoduler på marknaden har en verkningsgrad på runt 16–17%.

Investeringsstöd – Ett statligt stöd för installation av solcellssystem som går att söka hos Länsstyrelsen. Stödet uppgår till maximalt 30% av investeringskostnaden och är sökbart för företag, privatpersoner, bostadsrättsföreningar och offentliga organisationer.

Mono- och polykristallina solceller – Beskrivning av solcellernas uppbyggnad. De vanligaste typerna är monokristallina och polykristallina solceller där det förstnämnda generellt har högre verkningsgrad och därmed även högre pris.

Anslutningspunkt – Anslutningspunkten (huvudsäkringen) markerar var husets elsystem slutar och elnätet börjar.

Elcertifikat – Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som ska öka genereringen av förnybar el. Den som producerar förnybar el kan ansöka om att få ett elcertifikat av staten för sin elproduktion.

Hur fungerar ett solceller?

Solcellernas funktion illustreras med hjälp av nedan bild. Solcellerna (1) omvandlar solstrålning från solen till el i form av likström (AC). Likströmmen kan inte användas i våra elnät, för att kunna använda energin i fastigheten behöver den därför omvandlas till växelström vilket den gör i växelomvandlaren (2). Elen används i första hand i ditt hus genom att solcellen kopplas till elcentralen (3). Strömmen kan du sedan använda till apparaterna i hemmet via eluttag (4). Elen till och från ditt hus mäts i elmätaren (5) och i det fall solcellsanläggning producerar mer el än vad du för stunden använder skickas överskottet ut i det allmänna elnätet (6).

Så här fungerar en solcellsanläggning i ett hus.

Vad ska man tänka på när man funderar på att installera solceller?

Steg 1 – Undersök förutsättningarna för solceller på fastigheten

Lämpar sig solceller för fastigheten? Möjliggör byggnadens förutsättningar en installation av solceller? Kan solcellerna placeras på ett sätt som gör dem tillräckligt effektiva för att installationen ska bli meningsfull? Ett antal aspekter bör beaktas under förstudien:

Skuggning – Solcellsanläggningar i skugga producerar mindre el. Genom rätt dimensionering och planering av anläggningen kan små skuggor hanteras men det bästa är att installera majoriteten av anläggningen i skuggfritt läge.

Uttrymme – Till solcellsanläggningen behöver en växelriktare installeras, lämpligen på vinden eller i elcentralen. Säkerställ att det finns utrymme för den.

Takriktning – Solceller som placeras mot syd, sydöst eller sydväst ger högst årlig produktion medan solceller riktade mot öst eller väst genererar ca 20% mindre el.

Taklutning – Solceller med samma lutning som taket gör installationen enkel och kostnadseffektiv samtidigt som det ofta inte krävs bygglov.

Bygglov – Sedan 2018 krävs i regel inte bygglov för att installera solceller. Undantagen gäller framförallt platta tak, takintegrerade solceller och när solcellerna inte följer takets form eller strider mot gällande bestämmelser i detaljplanen.

Taktyp – Platta tak har oftast någon form av pappbeläggning. Är taket lutande är det generellt enklast att installera solceller på följande typer av tak (i ordningsföljd lättast till svårast):

 • Falsad plåt
 • TRP-plåt
 • Tegeltak
 • Papptak

Solinstrålning – Solinstrålningen varierar mellan olika platser i Sverige. SMHI har en bra solcellskarta som visar den genomsnittliga solinstrålningen i olika delar av landet.

Takets hållfasthet – Takets hållfasthet är sällan ett problem på Sveriges flerbostadshus eller kommersiella fastigheter. För att vara på den säkra sidan rekommenderas dock en hållfasthetsberäkning av taket med den last som skulle tillkomma av en solcellsinstallation. I snörika områden rekommenderar vi även en plan för skottning runt solcellsanläggningen.

Takets underhållsbehov – Hur ser takets underhållsbehov ut? Om ni har en underhållsplan bör svaret finnas i den. Om ni är osäkra rekommenderar vi en statusbesiktning. Solceller har en livslängd på mellan 25-30 år, planera installationen av solcellsanläggningen så att det inte föreligger något behov av att demontera och återmontera solcellerna för takunderhållet under denna tid. Om den återstående livslängden på taket understiger 20 år bör man överväga att utföra ett takbyte tillsammans med solcellsinstallationen.

Vi kan hjälpa er med installation av solceller, från förstudie till slutbesiktning. 

Steg 2 – Dimensionera solcellsanläggningen

För att maximera solcellsanläggningens lönsamhet är det viktigt att ta hänsyn till de regelverk och stöd som gäller. Det är nästan alltid mer lönsamt att använda sin egenproducerade el själv än att sälja elen till elleverantören. Kan lägenhetsabonnemangen bytas ut mot ett gemensamt abonnemang med undermätare för varje lägenhet?  Då kan solel användas för att både tillgodose behovet av hushållsel och fastighetsgemensam el (såsom trapphus, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen). På så vis ökar mängden egenförbrukad el och överskottet som matas in på det allmänna nätet reduceras. Med gemensamhetsabonnemang gör ni även kostnadsbesparingar för den fasta elnätsavgiften som annars finns för respektive lägenhetsabonnemang, vi brukar räkna mellan 3-5 års avbetalning på ett gemensamhetsabonnemang.

Börja med att kartlägga er nuvarande elanvändning. Era historiska värden finns hos elhandelsbolaget och hos elnätsägaren i ert område. Ju mer detaljerad informationen är desto bättre kan den matchas mot simuleringar av förväntad solelsproduktion.

Steg 3 – Upprätta en ekonomisk kalkyl

För att ta reda på om solcellsinstallationen är lönsam för er förening behöver en ekonomisk kalkyl upprättas. I den ska ett antal faktorer framgå:

Investeringskostnad – Denna kostnad varierar beroende på solcellsanläggningens storlek och komplexitet. För de flesta bostadsrättsföreningar ligger den på mellan 11 000 – 15 000 kr/kWT för anläggningar som överstiger 20 kWT.

Solceller kan placeras på såväl flacka som rundade tak.

Elprisutveckling – Lönsamheten för solcellsanläggningen påverkas av elpriset under dess livslängd. Ju högre priser, desto lönsammare anläggningar. Det är svårt att förutse den framtida prisutvecklingen, men kvalificerade gissningar kan göras. Vi rekommenderar att måla upp olika scenarion som underlag för kalkylerna. På Energimyndighetens hemsida finns underlag för prisutvecklingen för elnät och elhandel.

Kalkylränta – Kalkylräntan är ett annat mått som likt elprisutveckling för med sig en osäkerhetsfaktor. Kalkylräntan kan ses som ett mått på alternativkostnaden, med andra ord den bästa alternativa avkastning ni skulle kunna få om ni investerat pengarna i något annat. Ju lägre kalkylränta ni räknar med desto lönsammare blir anläggningen.

Har ni inte kunskapen själva kan våra projektledare hjälpa till med att upprätta ekonomiska kalkyler!

Steg 4 – Informera boende om planerna på solceller

Enligt Bostadsrättslagen ska beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens fastighet fattas på en stämma. Det finns inget generellt svar på om huruvida solceller på tak är en väsentlig förändring, juristerna är ofta oense på den punkten, men för säkerhets skull är det alltid bäst att ta frågor om större förändringar eller underhåll på en extrastämma och låta medlemmarna vara med och bestämma.

Inför stämman bör föreningen ha ett gott beslutsunderlag så att beslut kan fattas på rätt grunder. Ett tips är att bjuda in projektledare eller entreprenör till stämman.

Steg 5 – Upprätta förfrågningsunderlag och handla upp entreprenör

Solcellsinstallation är en dyr investering som kräver ett ordentligt förfrågningsunderlag så att entreprenörer kan konkurrensutsättas på rätt villkor samtidigt som ni som kund kan säkerställa att ni får det ni betalar för.  Förfrågningsunderlaget ska utgöras av:

 • Teknisk beskrivning
 • Administrativa föreskrifter
 • Ritningar över takplan
 • Anbudsformulär

Om kunskapen kring upphandlingar inte finns i er organisation rekommenderas anlitande av en projektledare.

Steg 6 – Slutbesiktning av solcellsanläggningen

Efter avslutad entreprenad ska anläggningen slutbesiktigas för att säkerställa att ni har fått det ni har handlat upp till den kvalité som ni har föreskrivit. Slutbesiktningen ger er också ett intyg på att solcellsanläggningen är korrekt installerad, märkt och skyltad enligt gällande praxis, och att förfrågningsunderlaget tillsammans med de beslut som tagits under entreprenadens gång och dokumenterats i byggmötesprotokoll har efterlevts.

Har ni kommit hela vägen och vill ha hjälp med slutbesiktning av en oberoende besiktningsman?