Tegelfasad – Renovering och underhåll av tegel, fogar och armering

Är en tegelfasad underhållsfri?

Uppfattningen att tegelfasader är helt och hållet underhållfria är inte riktigt korrekt. Visserligen är tegel ett mycket tåligt material som klarar sig länge utan underhåll, men även en tegelfasad behöver så småningom underhållas och ibland renoveras.

Tegelfogar åldras, armering rostar och kramlor förlorar sin funktion.

Tegelfasader, i synnerhet skalmurar, bör därför ses över med regelbundna intervall. Gärna vart tionde år.

Hur vet man när en tegelfasad behöver underhållas eller renoveras?

Det kan vara svårt att bedöma skicket på en tegelfasad. De första synliga tecknen på underhållsbehov uppvisas vanligen av fogarna. Tegelfogarna ska vara täta och välfyllda så att vattnet inte kan stanna upp på varje stenkant, utan rinner förbi och bort från teglet.

Om vatten tillåts stanna upp kan teglet skadas av väta som tränger in i tegelstenen och sedan fryser. Då sprängs stenen sönder och skivor av teglets yttersta lager spjälkas loss.  Har detta väl börjat hända ansamlas ännu mer vatten på fel ställen vilket gör att problemet förvärras.

Om fogen börjar vittra sönder och tegelstenarna spricker kan vatten ta sig in i konstruktionen bakom fasaden och orsaka mögel och röta.

En del av en tegelsten har spruckit loss från en tegelfasad
Vatten har trängt in i fasadtegel och fog på en tegelfasad och orsakat frostsprängning. Bitar av teglet har spjälkats loss. Grundorsaken är den vittrande tegelfogen.

 

När detta händer räcker det sannolikt inte längre med en översyn av tegelfogarna. Då kan det krävas en mer omfattande renovering av hela tegelfasaden, och om det vill sig illa även av konstruktionen bakom.

Sprickor i tegelfogarna, bruk som lossnat eller tegelstenar som flyttat sig tyder också på att armeringen i fogarna har rostat.

Funderar du på hur skicket är på din tegelfasad?

Läs mer om Sustend Besiktning

Tegelfasadens fogar åldras och behöver renoveras

Fogen mellan tegelstenarna är den del av tegelfasaden som åldras snabbast. En långsam kemisk process, karbonatisering, medför att tegelfogens egenskaper förändras.

Murbruket reagerar med luftens koldioxid varvid pH-värdet sjunker och fogen förlorar sina ursprungliga egenskaper. Den vittrar sönder och skyddar inte längre eventuell armering i fasaden från rost.

En vittrande fog släpper också in vatten vilket kan göra att såväl teglet som den bakomliggande konstruktionen skadas. Sist men inte minst söker sig gärna getingar och andra insekter till hål i fasader, vilket också kan medföra problem.

I början räcker det med en regelbunden översyn och lagning med jämna mellanrum så att fogarna hålls i gott skick, men så småningom kommer de behövas bytas ut helt. Detta görs genom att den gamla tegelfogen fräses ur och ersätts med ny.

Rostande kramlor i skalmurar av tegel

Tegelfasader från 50-, 60- eller 70-talen är faktiskt en potentiell dödsfara. Dem bör man således vara extra vaksam på. På 50-talet började man gå ifrån de tjocka och stabila tegelväggarna och tegelfasaderna byggdes istället som skalmurar. Skalmurar står fritt framför den bärande konstruktionen, med en luftspalt bakom. De är infästa i konstruktionen med kramlor (fästen) av stål som är placerade med någon meters mellanrum.

Dagens kramlor är rostfria och håller bättre, men äldre kramlor är inte rostskyddade. De rostar därför obönhörligen sönder och förlorar sin funktion.

Till slut är kramlorna så rostiga att tegelfasaden i princip står fritt utan fungerande förankring och riskerar att rasa.

Tegelfasader som rasar är dessvärre ingen sällsynt företeelse. Varje år rasar ett par tegelfasader i Sverige.

Det går inte att undersöka kramlornas skick utan att göra åverkan på fasaden, men det är egentligen inte heller nödvändigt. Eftersom man vet att kramlorna rostar sönder förr eller senare är den enklaste och mest kostnadseffektiva åtgärden istället att sätta in helt nya, moderna, kramlor som inte rostar och låta de gamla sitta kvar.

Vill du ha hjälp med din fasadrenovering?

Läs mer om Sustend Projektledning

I vissa fall kan det av säkerhetsskäl vara bäst att helt ta ner hela muren och mura om med nytt tegel. Ett sådant val kan ha andra fördelar, exempelvis att fasaden samtidigt kan energieffektiviseras med mer isolering.

Det är extra viktigt att entreprenören är medveten om att skalmurar av tegel från denna tid kan vara instabila, så att inga byggnadsställningar fästs i dem.

Armering i tegelfasader

Rostande armering är den kanske allra vanligaste orsaken till större skador i en tegelfasad. Tegelfogen skyddar armeringen, men när fogen åldras och pH-värdet sjunker förlorar den sin rostskyddande funktion. Armeringen börjar rosta när fogens pH-värde sjunker under 9.

Rostande armering sväller och spränger sönder fogen ytterligare, vilket gör att ännu mer vatten kan tränga in i fasaden och processen accelererar.

En skalmur av tegel är inte armerad överallt utan endast på särskilt känsliga ställen. Till exempel finns det ofta armering ovanför fönster och dörröppningar, men armering kan även finnas mitt på fasaden för att förstärka skalmuren på ställen där ytan är för stor för att klara av vindlaster utan armering, samt i vissa svaga snitt där skalmuren behöver förstärkas för att klara sättningar eller temperaturrörelser utan att spricka.

Armeringsjärnet sticker ut från tegelfogen och en del av teglet har sprängts bort
En fog i en tegelfasad har karbonatiserat och vittrat sönder och armeringen har rostat. Till slut har det rostangripna armeringsjärnet sprängt sönder både tegelfog och tegel.

 

I vissa fall behöver armeringen ersättas med ny, men det kan också vara så att den kan tas bort helt på vissa ställen i skalmuren där förstärkningen är överdimensionerad.

Okunskap, slarv och fusk är alltför vanligt vid renovering av tegelfogar

Vid en renovering av fogar är det viktigt att fogen fräses ur tillräckligt djupt. Men dessvärre är inte alla entreprenörer såpass noggranna, och det är tyvärr förekommande att fogen endast fräses ut så lite som en centimeter.

Detta innebär att den gamla fogen som karbonatiserats i stort sett är kvar, men döljs av ett nytt lager fog. Eventuell rostande armering i tegelfogarna upptäcks inte heller om fogen inte fräses ur tillräckligt djupt.

Som lekmannabeställare en undermålig renovering vara svårt att upptäcka, eftersom ett slarvigt utfört arbete ofta på ytan ser lika bra ut som ett välgjort. Åtminstone i några år. Man utför helt enkelt endast ett kosmetiskt arbete, men åtgärdar inte de egentliga problemen.

Att välja en kunnig och erfaren entreprenör samt upphandla rätt åtgärder är därför avgörande för att renoveringen ska bli bra. Eftersom det är svårt för en lekman att avgöra om arbetet utförts korrekt är det lämpligt att anlita en kunnig byggkonsult innan projektet startar.

Anlita en kompetent byggledare innan arbetet påbörjas

En fasadrenovering kan vara mycket omfattande. Därför är det lämpligt att anlita en byggprojektledare, även kallad byggledare, för att undvika onödiga kostnader och felaktigheter i utförandet, samt säkerställa att lagar och regler efterföljs. Ju tidigare byggledaren kopplas in i projektet desto bättre, helst redan innan upphandling av arbetet.

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap

Tegelfasad från 50-, 60- och 70-talet en potentiell dödsfara

21 augusti 2017
Teknik & kunskap

Fönsterbyte eller fönsterrenovering - vilket val är bäst?

7 oktober 2019
Debatt • Teknik & kunskap

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap

Relining eller stambyte, vilket ska man välja?

18 september 2019
Teknik & kunskap

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

10 vårtips till fastighetsägare

11 mars 2018
Teknik & kunskap

Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna?

1 december 2016
Teknik & kunskap

Putsad fasad | Att underhålla, laga och renovera en putsfasad

26 september 2019
Teknik & kunskap