Renovering och underhåll av tegelfasad och fogar

4 september 2019
Teknik & kunskap

Är en tegelfasad underhållsfri?

Uppfattningen att tegelfasader är helt underhållfria är felaktig. Visserligen är tegel ett mycket tåligt material som klarar sig länge utan underhåll, men även en tegelfasad behöver så småningom underhållas och ibland renoveras.

Framförallt tegelfogar kräver underhåll, och bör ses över med regelbundna intervall.

Både fogar och tegel kan dra åt sig vatten, vilket kan medföra frostsprängningar. Fogen börjar vittra sönder varvid tegelstenarna spricker och vatten kan ta sig in i konstruktionen bakom fasaden och orsaka mögel och röta. När detta händer räcker det inte längre med en översyn av tegelfogarna. Då kan det krävas en renovering av hela tegelfasaden och kanske även av konstruktionen bakom.

Tegelfogar åldras och behöver renoveras

Fogen mellan tegelstenarna är den del av tegelfasaden som åldras snabbast. En långsam kemisk process, karbonatisering, medför att tegelfogens egenskaper förändras. Murbruket reagerar med luftens koldioxid varvid pH-värdet sjunker och fogen förlorar sina ursprungliga egenskaper. Den vittrar sönder och skyddar inte längre eventuell armering från rost.

Funderar du på hur skicket är på din tegelfasad?

Vi hjälper dig, klicka här!

En vittrande fog släpper också in vatten vilket kan göra att såväl teglet som den bakomliggande konstruktionen skadas.

Sist men inte minst söker sig gärna getingar och andra insekter till hål i fasader, vilket också kan medföra problem.

Fusk, slarv och okunskap vanligt vid renovering av tegelfogar

Vid en renovering av tegelfogar bör fogen fräsas ur till minst halva tegelstenens djup. Men det är vanligt att entreprenören endast fräser ut så lite som en centimeter. Detta innebär att den gamla fogen som karbonatiserats i stort sett är kvar, men döljs av ett nytt lager fog med dålig vidhäftning. Eventuell rostande armering i tegelfogarna upptäcks inte heller. Den nya fogen ser kanske bra ut på ytan i några år, men sedan återkommer problemen med vittrande tegelfogar. Eftersom det är svårt för en lekman att avgöra om arbetet utförts korrekt är det lämpligt att anlita en kunnig byggkonsult innan projekt startar.

Armering i tegelfasader

Den kanske allra vanligaste orsaken till skador i en skalmur av tegel är rostande armering. Tegelfogen skyddar armeringen, men när fogen åldras och pH-värdet sjunker förlorar den sin rostskyddande funktion. Armeringen börjar rosta vid ett pH-värde under 9.

Rostande armering sväller och spränger sönder fogen ytterligare, vilket gör att ännu mer vatten kan tränga in och processen accelererar.

En skalmur av tegel är inte armerad överallt utan endast på särskilt känsliga ställen. Till exempel kan armering finnas ovanför fönster och dörröppningar, för att förstärka skalmurar vars yta är för stor för att klara av vindlaster utan armering, samt i vissa svaga snitt där skalmuren behöver förstärkas för att klara sättningar eller temperaturrörelser utan att spricka.

Armeringsjärnet sticker ut från tegelfogen och en del av teglet har sprängts bort
En fog i en tegelfasad har karbonatiserat och vittrat sönder och armeringen har rostat. Till slut har det rostangripna armeringsjärnet sprängt sönder både tegelfog och tegel.

I vissa fall behöver armeringen ersättas med ny, men det kan också vara så att den kan tas bort helt på vissa ställen i skalmuren där förstärkningen är överdimensionerad.

Rostande kramlor i skalmurar av tegel

Tegelfasader från 50-, 60- eller 70-talen är faktiskt en potentiell dödsfara. Dem bör man således vara extra vaksam på. Skalmurarna av tegel från dessa decennium står nämligen fritt framför den bärande konstruktionen, med en luftspalt bakom. De är infästa i konstruktionen med kramlor (fästen) av stål som är placerade med någon meters mellanrum. Dagens kramlor är rostfria och håller bättre, men äldre kramlor är inte rostskyddade. De rostar sönder och förlorar sin funktion.

Till slut är kramlorna så rostiga att tegelfasaden i princip står fritt utan fungerande förankring och riskerar att rasa.

Tegelfasader som rasar är dessvärre ingen sällsynt företeelse. Varje år rasar ett par tegelfasader i Sverige.

Det går inte att undersöka kramlornas skick utan att göra åverkan på fasaden, men det är egentligen inte heller nödvändigt. Eftersom man vet att kramlorna rostar sönder förr eller senare är den enklaste och mest kostnadseffektiva åtgärden istället sätta in helt nya, moderna, kramlor som inte rostar och låta de gamla sitta kvar.

Vill du ha hjälp med din fasadrenovering?

Vi hjälper dig, klicka här!

I vissa fall kan det av säkerhetsskäl vara bäst att hel ta ner hela muren och mura om med nytt tegel. Ett sådant val kan ha andra fördelar, exempelvis att fasaden samtidigt kan energieffektiviseras med mer isolering.

Det är extra viktigt att entreprenören är medveten om att skalmurar av tegel från denna tid kan vara instabila, så att inga byggnadsställningar fästs i dem.

Anlita en kompetent byggledare innan arbetet påbörjas

En fasadrenovering kan vara mycket omfattande. För att undvika onödiga kostnader och felaktigheter i utförandet, samt säkerställa att lagar och regler efterföljs, bör därför en byggledare anlitas tidigt i processen – redan innan upphandling av arbetet.

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap
Läs mer

Tegelfasad från 50-, 60- och 70-talet en potentiell dödsfara

21 augusti 2017
Teknik & kunskap
Läs mer

Är sprickan farlig? Vi listar 3 olika orsaker till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap
Läs mer

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap
Läs mer

Stambyte eller relining, vilket ska man välja?

18 september 2018
Teknik & kunskap
Läs mer

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap
Läs mer

10 vårtips till fastighetsägare

11 mars 2018
Teknik & kunskap
Läs mer

Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna?

1 december 2016
Teknik & kunskap
Läs mer

Putsad fasad | Att underhålla, laga och renovera en putsfasad

26 september 2019
Teknik & kunskap
Läs mer