Relining eller stambyte, vilket ska man välja?

”Är det dags för stambyte snart?”. Vid köp av en bostadsrätt är den frågan lika vanlig som det är att sparka lite lätt på däcken hos bilhandlaren. Alla vet att det är bra om det är gjort. Alla vet dock inte vad det innebär om det inte är gjort, hur det går till, vad som händer om man inte gör det – eller vad det finns för alternativ.

Att byta stammar är något av det besvärligaste en bostadsrättsförening behöver göra i underhållsväg.

Stambytet innebär inte bara en stor kostnad för föreningen. Det kan också innebära stora kostnader för de enskilda bostadsrättsinnehavarna. För att inte tala om olägenheten av att hela badrummet och delar av köket rivs upp.

Relining kan vara ett alternativ till stambyte

Relining är ett alternativ till stambyte som medför ett mindre ingrepp i fastigheten. För att kunna ta ställning till om det räcker med relining, eller om ett fullständigt stambyte är nödvändigt, behöver man veta mer om de två alternativen.

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

Stammarnas ålder och skick är en viktig parameter. I vissa fall är de redan i för dåligt skick för att en relining ska kunna utföras, vilket gör stambytet till det enda alternativet. Avgörandet är inte helt enkelt.

Det handlar om stora kostnader, och mycket kan gå fel. Av den anledningen bör en byggprojektledare anlitas redan i planeringsstadiet vid denna typ av renoveringsprojekt.

Vad innebär ett stambyte?

Stammarna i en fastighet är ofta inbyggda i väggar och tak

Vattenrören är ofta av koppar och kan hålla mycket länge. Vid renovering är det vanligt att dra vattenrören på nya ställen i de fall där de inte redan ligger utanpå väggen, så att väggar och golv inte måste brytas upp.

Avloppsledningarna är däremot av gjutjärn, plast, eller i vissa äldre fastigheter betong, och är så gott som alltid inbyggda.

Efter 40-50 år är de utslitna och behöver bytas eller relinas. Görs inte detta är det bara en tidsfråga innan de börjar läcka och vattenskadorna är ett faktum.

Filmning av ett rör där skarvarna har förskjutits, vilket har gett upphov till läckage. I detta fall är relining förmodligen inte lämpligt. Ett stambyte är det bästa valet.

Vid ett stambyte måste tätskiktet i badrummet brytas

Anledningen till att det blir ett så omfattande projekt att byta stammar är att rören vanligtvis är dolda, eller till och med ingjutna, i väggar och golv. För att komma åt stammarna i ett badrum måste därför tätskiktet, som skyddar konstruktionen från fukt, rivas.

Eftersom ett tätskikt aldrig kan lagas med tillfredsställande resultat innebär detta att hela badrummet behöver totalrenoveras i samband med stambytet.

Är stommen av betong kan delar av golv och väggar dessutom behöva bilas upp för att rör och golvbrunnar ska kunna bytas.

Filmning inuti stammar. Här ett rör med kraftig beläggning. Bild: Tubus

Kakel, klinker eller plastmatta spelar ingen roll – allt rivs bort och görs om från grunden. Det blir mycket damm och mycket oväsen. Under tiden har de boende inte tillgång till sina badrum eller vatten i kranen och lägenheten förvandlas till en byggarbetsplats, vilket givetvis är mycket besvärande. Den entreprenör som utför stambytet ombesörjer vanligen provisoriska toaletter och duschar i mobila vagnar som ställs upp utanför huset.

Relining istället för stambyte

Ett alternativ till att helt byta stammarna är att relina dem. Fördelen med relining är att åtgärden är betydligt billigare än ett stambyte och kan skjuta stambytet på framtiden med ett par decennier eller längre. Relining av stammar görs utan några som helst ingrepp i fastighetens konstruktion, vilket gör att de boende har kvar sina badrum orörda. Visserligen monteras toalettstol och vattenlås bort tillfälligt, men det handlar om en väsentlig kortare tid än vid ett stambyte.

Reline är engelska och betyder ’fodra om’, vilket beskriver exakt vad det handlar om. Andra termer som beskriver samma sak är lining, rörinfodring, infodring och stamrenovering. De gamla rören får vara kvar och fodras på insidan med ett nytt, fräscht och hållbart skikt. Man kan säga att man gjuter nya rör på insidan av de gamla.

Vill du ha hjälp med projektledning av relining eller stambyte?

Kontakta oss!

Hur går relining till?

Schematisk bild som visar hur relining av stammar går till. Illustration: Tubus System

Toalettstol och vattenlås monteras bort för att avloppsrören ska kommas åt. Detta påverkar inte tätskiktet. Insidan av rören spolas rent och all invändig påbyggnad rensas bort. Rören filmas invändigt och skicket kontrolleras. Kanske finns det skador, sprickor eller hål som behöver lagas. Eventuell lagning sker invändigt, ungefär som när kirurger utför operationer inuti blodkärl. Slutligen förses rören med ett nytt, invändigt foder. Själva fodringen kan ske på olika sätt;

Relining med sprutmetoden

Vid relining med sprutmetoden gjuts en polyesterplastbeläggning i det gamla röret. Plastbeläggningen sprutas ut på insidan av röret och bildar en tät beläggning utan skarvar. Denna metod är den mest ekonomiska och rekommenderas om det inte har konstaterats några grova rörbrott, större sprickor eller öppna fogförskjutningar på röret.

Relining med strumpmetoden

Relining med strumpmetoden innebär att röret relinas med en polyesterstrumpa som skjuts in längst rörets insida med hjälp av tryckluft. Polyesterstrumpan är jämfört med polyesterplasten mer motståndskraftig mot sättningsskador och fungerar bättre som skydd vid större skador på röret. Dock är den betydligt dyrare än polyesterplasten vilket gör att metoden enbart kan motiveras då ledningen är särskilt utsatt för skador.

Ska man välja relining eller stambyte?

Om relining är lämplig eller om det krävs ett stambyte måste bedömas från fall till fall. Inledningsvis bör alltid en statusbesiktning av stammarnas skick utföras. Trots reliningens fördelar motsvarar den inte fullt ut ett byte av gamla stammar mot nya, utan fungerar snarare som ett mycket bra och ekonomiskt komplement – ett sätt att skjuta stambytet långt in i framtiden. Det ena behöver inte heller utesluta det andra. Kanske är det lämpligast att byta stammarna helt i vissa delar av fastigheten, medan en relining kan räcka på andra svåråtkomliga ställen. Följande aspekter bör beaktas vid valet:

Fördelar med stambyte

 • Är badrummen i behov av renovering väljs lämpligen ett riktigt stambyte. Rivning och renovering av badrum är en mycket stor del av ett traditionellt stambyte, därför är det ett bra tillfälle att även byta stammarna helt och hållet om badrummen ändå ska rivas.
 • Vid ett stambyte rivs konstruktionen upp och rören friläggs, varvid eventuell fukt och mögel kan upptäckas. Fukt kan torkas ut och mögligt material ersättas.
 • Stambyte är ett mer långvarigt alternativ än relining och kommer ändå behöva göras någon gång i framtiden.

Fördelar med relining

 • Väsentligt mycket snabbare, smidigare och billigare än ett stambyte.
 • Påverkar inte de boende i lika stor omfattning eftersom arbetet i varje lägenhet tar mindre tid i anspråk och ingenting behöver åtgärdas efteråt.
 • Fastigheten förvandlas inte till en byggarbetsplats med damm och oväsen.
 • Risken att komma i kontakt med farliga material såsom asbest och bly undviks.
 • Relining är ett miljövänligare alternativ än stambyte eftersom inget byggavfall måste fraktas bort och tas om hand.

Risker med relining

Filmning under pågående relining av stammar med sprutmetoden. Bild: Tubus System

Metoden relining är idag vedertagen och man har gått ifrån de ämnen och tekniska lösningar som tidigare användes och som skapade oro för människors hälsa. Livslängden varierar beroende på val av metod och går inte helt att säkerställa eftersom metoden ännu är relativt ny och inte har funnits i mer än drygt 20 år. Provningar visar på 50 år, men 25 år ska dock kunna förutsättas.

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

Under de 20 år som relining har använts har metoderna utvecklats och förbättrats. I de fall problem har uppstått i efterhand har dessa i stort sett alltid kunnat hänföras till ett undermåligt utfört arbete.

För att skydda konsumenterna har Statens Tekniska Forskningsinstitut tagit fram en kvalitetskontrollmärkning (P-märkning) för relining. P-märkningen fokuserar på materialet och utförandet av reliningen och innebär en kontroll av att produkten uppfyller bland annat lag- och myndighetskrav. För att få märkningen ska produkten klara av ett antal tester som utförs av SP.

Som beställare bör man försäkra sig om att entreprenören man väljer har fått P-märkningen, uppfyller kraven, garanterar att arbetet blir korrekt utfört samt lämnar dokumentation på detta.

Om du ska anlita en reliningentreprenör, tänk på följande:

 • Anlita en entreprenör som är medlem i BRiF, Branschföreningen för Relining i Fastigheter.
 • Fråga efter referenser.
 • Begär en metodbeskrivning för hur själva reliningen ska gå till.
 • Kontrollera med ert försäkringsbolag hur relining påverkar självrisker och försäkringspremier. Trots att metoden numera anses väldigt säker är vissa försäkringsbolag fortfarande skeptiska, eftersom felaktigt utförda arbeten kan ställa till stora bekymmer.
 • Säkerställ att entreprenören har en giltig ansvarsförsäkring som även skyddar tredje part.
 • Kräv att arbetet ska kontrolleras av en oberoende besiktningsman, både under arbetet och inför slutbesiktning.
 • Tala om för entreprenören att systemet kommer att granskas efter avslutat arbete med hjälp av så kallade ”förstörandeprover”.
 • Anlita en byggprojektledare som hjälper till hela vägen från upphandling till slutbesiktning.

Är det dags för stambyte eller relining i din fastighet? Kontakta oss för rådgivning eller projektledning, så hjälper vi till med att säkerställa att arbetet blir gjort på bästa sätt!

Kontakta oss

Läs mer om Sustend Byggprojektledning

Läs mer om vilka besiktningar vi utför

Tack till Tubus System för illustrationer och bilder.

Stambyte – ett stort men nödvändigt ingrepp

Fönsterbyte eller fönsterrenovering – vilket val är bäst?

Tegelfasad – Renovering och underhåll av tegel, fogar och armering

Kostnadsjakten kan leda till katastrof

Putsad fasad | Att underhålla, laga och renovera en putsfasad

Kräv att få se underhållsplanen!

Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna?