Relining stambyte

Relining eller stambyte, vilket ska man välja?

”Är stammarna bytta?”. Den frågan är lika obligatorisk vid ett bostadsköp som att sparka lite lätt på däcken hos bilhandlaren. Alla vet att det är bra om det är gjort. Alla vet dock inte vad det innebär om det inte är gjort, hur det går till, vad som händer om man inte gör det, eller vad det finns för alternativ.

Ett stambyte är något av det besvärligaste en bostadsrättsförening kan behöva göra i underhållsväg. Inte bara är det en stor kostnad för föreningen, det innebär också stora kostnader för bostadsrättsinnehavarna. För att inte tala om de olägenheter det medför att hela badrummet och delar av köket ska rivas upp.

Att byta stammar, vad menas med det?

Rörstammarna i en fastighet är alla de rör och ledningar som leder varm- och kallvatten, spillvatten, el och eventuellt gas och radiatorvatten. Vattenrören är ofta av koppar och kan hålla mycket länge, dessutom väljer man ofta vid renovering att dra dem på nya ställen i de fall där de inte redan ligger utanpå väggen, så att man inte behöver bryta upp väggar och golv. Men avloppsledningarna är av gjutjärn, plast eller i vissa äldre fastigheter betong, och är så gott som alltid inbyggda. Efter 40-50 år är avloppsrören utslitna och behöver bytas. Om detta inte görs är det bara en tidsfråga innan de börjar läcka och vattenskadorna blir ett faktum. Vid de flesta stambyten är det bara avloppsrören och eventuellt vattenledningarna som berörs.

Anledningen till att ett stambyte blir ett så omfattande projekt är att rören vanligtvis är dolda, eller till och med ingjutna, i väggar och golv. För att komma åt stammarna i ett badrum behöver tätskiktet, som skyddar konstruktionen från fukt, rivas. Ett tätskikt kan aldrig lagas med tillfredsställande resultat, vilket innebär att hela badrummet behöver totalrenoveras. Är stommen av betong krävs det dessutom ofta att delar av golv och väggar bilas upp för att rör och golvbrunnar ska kunna bytas. Kakel, klinker eller plastmatta spelar ingen roll – allt rivs bort och måste göras om från grunden. Det blir mycket damm och mycket oväsen. Under tiden har de boende inte tillgång till sina badrum eller vatten i kranen, vilket givetvis är mycket besvärande.

Filmning inuti ett rör med kraftig beläggning. Bild: Tubus System

Filmning av ett rör där skarvarna har förskjutits, vilket har gett upphov till läckage

Ett rör med kraftig beläggning

Relining istället för stambyte

Ett alternativ till att helt byta stammarna är att relina dem. En relining är betydligt billigare än ett stambyte och kan skjuta stambytet på framtiden med ett par decennier eller längre. Relining kan göras utan några som helst ingrepp i fastighetens konstruktion, och de boende kan ha sina badrum kvar orörda. För att komma åt rören behöver toalettstol och vattenlås monteras bort, men det handlar om några timmar och arbetet kan utföras när den boende ändå inte är hemma.

Reline är engelska och betyder ’fodra om’ vilket beskriver exakt vad det handlar om. Andra termer som beskriver samma sak är lining, rörinfodring, infodring och stamrenovering. De gamla rören får vara kvar och fodras på insidan med ett nytt, fräscht och hållbart skikt. Man kan säga att man gjuter nya rör på insidan av de gamla.

 

Hur går relining till?

Relining med hjälp av sprutmetoden. Illustration: Tubus System

Toalettstol och vattenlås monteras tillfälligt bort för att ge åtkomst till avloppsrören. Detta påverkar inte tätskiktet. Insidan av rören spolas rent och all invändig påbyggnad rensas bort. Därefter filmas rören invändigt för att kontrollera skicket och se om det finns några skador, sprickor eller hål som behöver lagas. Lagningen sker invändigt, ungefär som när kirurger utför operationer inuti blodkärl. Därefter förses röret med ett nytt, invändigt foder. Själva fodringen kan ske på olika sätt;

Sprutmetoden

Det ena alternativet innebär en gjutning av en polyesterplastbeläggning i det gamla röret. Plastbeläggningen sprutas helt enkelt ut på insidan av röret och bildar en tät beläggning utan skarvar. Denna metod är den mest ekonomiska och rekommenderas om det inte har konstaterats några grova rörbrott, större sprickor eller öppna fogförskjutningar på röret.

Strumpmetoden

Det andra alternativet innebär att röret relinas med en polyesterstrumpa som skjuts in längst rörets insida med hjälp av tryckluft. Polyesterstrumpan är jämfört med polyesterplasten mer motståndskraftig mot sättningsskador och fungerar bättre som skydd vid större skador på röret. Dock är den betydligt dyrare än polyesterplasten vilket gör att metoden enbart kan motiveras då ledningen är särskilt utsatt för skador.

Ska man välja relining eller stambyte?

Om det är lämpligast med relining eller stambyte måste bedömas från fall till fall. Trots reliningens födelar motsvarar den inte fullt ut ett byte av gamla stammar mot nya. Den fungerar snarare som ett mycket bra och ekonomiskt komplement. Ett sätt att skjuta stambytet långt in i framtiden. Det ena behöver inte heller utesluta det andra, kanske är det lämpligast att byta stammarna helt i vissa delar av fastigheten, medan en relining kanske räcker på andra ställen som är svåra att komma åt. Följande aspekter är bra att beakta när man gör valet:

Fördelar med stambyte

 • Om badrummen i fastigheten är i behov av renovering kan det vara lämpligt att passa på att göra ett riktigt stambyte. Att riva och renovera badrummen är en mycket stor del av ett traditionellt stambyte, så om badrummen ändå ska göras om är det ett bra tillfälle att även byta stammarna helt och hållet.
 • Vid ett stambyte river man upp konstruktionen för att frilägga rören, och kan då upptäcka eventuell fukt och mögel. Fukten kan torkas ut och mögligt material kan ersättas.
 • Stambytet är ett mer långvarigt alternativ och kommer ändå behöva göras någon gång i framtiden.

 

Fördelar med relining

 • Väsentligt snabbare, smidigare och billigare än ett stambyte.
 • De boende påverkas inte nämnvärt under någon längre tidsperiod, arbetet i varje lägenhet tar endast några timmar och ingenting behöver åtgärdas efteråt.
 • Fastigheten förvandlas inte till en byggarbetsplats med damm och oväsen.
 • Man riskerar inte att komma i kontakt med farliga material såsom asbest och bly.
 • Det är ett miljövänligare alternativ eftersom det inte blir något byggavfall som måste fraktas bort och tas om hand.

 

Risker med relining

Filmning under pågående renovering med sprutmetoden.

Filmning under pågående renovering med sprutmetoden. Bild: Tubus System

Metoden relining är idag vedertagen och man har gått ifrån de ämnen och tekniska lösningar som tidigare användes vid relining, och som skapade oro för människors hälsa. Livslängden kan variera beroende på val av metod och går inte helt säkerställa eftersom metoden inte använts mer än cirka 20 år. Provningar visar på 50 år, men 25 år ska dock kunna förutsättas.

Under de 20 år som relining har använts har metoderna utvecklats och förbättrats. I de fall problem har uppstått i efterhand har detta i stort sett alltid kunnat hänföras till ett undermåligt utfört arbete. För att skydda konsumenterna har Statens Tekniska Forskningsinstitut tagit fram en kvalitetskontrollmärkning (P-märkning) för relining. P-märkningen fokuserar på materialet och utförandet av reliningen och innebär en kontroll av att produkten uppfyller bland annat lag- och myndighetskrav. För att få märkningen ska produkten klara av ett antal tester som utförs av SP. Som beställare bör man försäkra sig om att entreprenören man väljer har fått P-märkningen, uppfyller kraven, garanterar att arbetet blir korrekt utfört samt lämnar dokumentation på detta.

Tänk på:

 • Anlita helst en entreprenör som är medlem i BRiF, Branschföreningen för Relining i Fastigheter.
 • Fråga efter referenser.
 • Begär en metodbeskrivning hur själva reliningen ska gå till.
 • Kolla med ert föresäkringsbolag hur relining påverkar självrisker och försäkringspremier. Trots att metoden nu anses väldigt säker är en del försäkringsbolag fortfarande skeptiska, eftersom felaktigt utförda arbeten kan ställa till stora bekymmer.
 • Se till att entreprenören har en giltig ansvarsförsäkring som även skyddar tredje part.
 • Kräv att arbetet ska kontrolleras av en oberoende besiktningsman både under arbetet och inför slutbesiktning.
 • Tala om för entreprenören att systemet kommer att granskas efter avslutat arbete med hjälp av så kallade “förstörandeprover”.

 

Är det dags för stambyte eller -renovering i din fastighet? Kontakta oss för rådgivning eller projektledning, så hjälper vi till med att säkerställa att arbetet blir gjort på bästa sätt!

 

Tack till Tubus System för illustrationer och bilder.

Axel Berglund
ab@sustend.se

Marknadschef
PR, digital marketing, event coordinator
Sustend AB